محصولات راهکار نوین سیاق در حوزه‌های مختلف طبقه‌بندی می‌شوند

ابزار سیستم ساز سیاق

در تعريف جريان انجام پروژه هاي بزرگ نرم افزار هاي ERP نيازي وجود دارد كه در صورت نياز ماژول هاي نرم افزاري آماده يا best practice ها بايد بتوانند خود را تغيير داده و با شرايط يا صلاح كسب و كار مشتري تطبيق دهد. اين تطبيق يا به اصطلاح سايز كردن سيستم به تن سازمان با ابزار سيستم ساز انجام ميشود.

مورد اعتماد مشتریان‌مان هستیم
customer