نرم افزار مدیر گردش کار سیاق -SEYAGH WORK FLOW ENGINE 


مدیر گردش کار سیاق   work Flow Engine

ابزارهای ایجاد گردش کار یا پروسه قواعد و استانداردهای مشخصی دارند و در نسخه های متعدد و حتی رایگان در دسترسی هستند. این ابزارها محیطی را فراهم میکنند که شما بتوانید یک جریان از کسب و کار خود را در قالب مجموعه ای از ارتباطات وشرایط و تصمیم گیری ها و همچنین ارجاع کار مشخص به شخص مشخص اولا تدوین دوما اجرا و سوما نظارت کنید.

مشکل عمده در استفاده از این ابزارها عدم یکپارچگی آنها با ماژولهای در حال کار و یک پارچه سازمان است که ایجاد این ارتباط و کیفیت و تغییرات آنها چالش بر انگیز است. پیشنهاد میشود نمونه این چالش ها را استفاده از ابزارهایی مانند share Point  و system maker  و موارد مشابه در شرکتهای ایرانی بررسی فرمایید.

نقطه قوت اصلی نرم افزار مدیر گزدش کار سیاق یکی بودن آن با نرم افزارها و ماژولهای آماده سیاق است و به همین دلیل صورت مسئله گردش کار و اجرBPMS  در سیاق بسیار راحتتر از ابزارهایی که صرفا جریان گردش کار را مدیریت میکنند حل میشود.

بدیهی است هر نرم افزار مدیر گردش کاری به یک کارتابل (محیطی که با آن با کاربران جهت انجام task  ها و تصمصم گیری ها و شروع چروسه و... ارتباط میگیرد) قدرتمند نیاز دارد که در این ابزار تحت عنوان میز کار الکترو نیک ارایه میشود. میز کار الکترونیک سیاق مشابه کارتابل نرم افزارهای اتوماسیون اداری و گردش نامه است ولی کارکرد های بیشتر را به نسبت آن دارد.


برخی قابلیت های ابزار مدیر گردش کار سیاق به شرح ذیل است:


به تفکیک نام گردش کار پست پرسنل - کاربرتسک تاریخ ایجاد و  انجام طول انجام محل ایجاد گردش تصمیم و...

(قابلیت مقایسه و اندازه گیری و گزارش گیری از تمام پروسه های انجام شده و در حال انجام به تفکیک های فوق)

 task , script ,  decision,  Error Handler , Line Joiner  , Fork , Join ,Approval ,…


میز کار الکترونیک سیاق

مفهوم  میز کار الکترونیک به معنی محیطی است که تمام کارهای مربوط به کاربر در آن محیط انجام میشود و در صورت پروسه محور شدن سازمان در حالت ایده آل کاربر نیازی به فرمهای دیگر نرم افزار نخواهد داشت.

طراحی این محیط به شکل سیستمهای مدیریت پروژه و به قصد کمک به مدیریت جریان همه کارهای کاربر در سازمان و کمک به زمانبندی آن انجام شده است.

برخی از قابلیت های میز کار الکترونیک سیاق
نمونه تصاویر ابزار مدیر گردش کار و میز کار الکترو نیک سیاق


فرم کارتابل  - مشاهده وضعیت کارهایی که به دیگران سپرده اید