اموال و دارایی ثابت

سیستم اموال و دارایی های ثابت جهت کنترل و ثبت و نگهداری و محاسبات استهلاک و ارزش جاری اموال، داریی های منقول و غیر منقول مورد استفاده قرار می گیرد.


امکانات


مزایا

•  محاسبات استهلاکها و استهلاک انباشته مربوط به عملیات های مربوط به دارایی ها مانند استهلاک فروش و…

 •  صدور اتوماتیک اسناد حسابداری مرتبط با قواعد حسابداری اموال بر طبق استانداردهای حسابداری

•  یکپارچه و مرتبط با انبار و حسابداری و تدارکات

 •  مطابق با استاندارد وزارت اقتصاد و دارایی و امکان ارایه دیسکت اموال برای دارایینمونه تصاویر