مدیریت وجوه نقد

 نرم افزار مدیریت وجوه نقد زیر سیستم ساده و پرکاربردی است که حجم بسیاری از اسناد حسابداری اتوماتیک توسط آن صادر می شود. سیستم خزانه با قواعد تعریف شده با سیستم حسابداری و سایر سیستمها مانند فروش و تدارکات و… رابط و کنترل کننده گردش مالی بین زیر سیستمها است.


امکانات


مزایا


چند نمونه از تصاویر نرم افزار