مديريت وجوه نقد

 نرم افزار مديريت وجوه نقد زير سيستم ساده و پركاربردي است كه حجم بسياري از اسناد حسابداري اتوماتيك توسط آن صادر مي شود. سيستم خزانه با قواعد تعريف شده با سيستم حسابداري و ساير سيستمها مانند فروش و تداركات و… رابط و كنترل كننده گردش مالي بين زير سيستمها است.


امكانات


مزايا


چند نمونه از تصاوير نرم افزار