نگاه پروسه محور به جریان کارها در سازمان رویکرد BPMS سیاق


امروزه انتظار از نرم افزارهای سازمانی و کاربرد پذیری آنها فراتر از یکپارچگی بین ماژولی بوده و نیاز جدی به یکپارچگی جریان کار ها علاوه بر یکچارچگی اطلاعات در سطح کل سازمان های پیشرو احساس می شود.

نگاه پروسه محور بیشتر زا مباحث فنی مباحث مدیریتی دارد و در حقیقت تغییر نگاه سازمان به جریان کارها است که کارها را در سازمان به جای تفویض در قالب وظیفه و شرح شغلی به شکل فرآیندی دیده و تحلیل کنند. تغییر این نگرش یک انقلاب در کیفیت و افزایش کمیت انجام کارها در سازمان ایجاد میکند.

ابزار های BPMS تنها مجری این نگاه هستند و نمونه ای داخلی و خارجی بسیاری از آنها موجود است.

استقرار نظامBPMS  و تغییر نگرش به مدل پروسه محور و منتفع شدن سازمان از مزیت های آن چنان پر رنگ بوده و کارایی دارد که برخی از کاشناسان به اجرای BPMS را با اجرا و مزیتهای BPMS یکی میگیرند.

سازمانهای پیشرو خصوصا اروپایی و آمریکایی بعد از درک سطح یکپارچگی گردش اطلاعات و نرم افزارها دنبال یک پارچگی در پروسه های کاری میروند.
ابزارBPMS  سیاق محصولی کاملا ایرانی است که در یکپارچگی کامل با بیش از 50 ماژول یک پارچه و آماده نرم افزاری سیاق (به عنوان بخشی از پیشنهاد ااجریا سیستم ERP) عرضه می شود.

این ابزار میتواند به شما در طی این مسیر کمک کند
ایجاد پنجره واحد میز کار الکترونیک برای تمام کارها

با اجرای پروسه های متعدد در سازمان خود کم کم به سمت ایجاد پنجره واحد و میز کار الکترونیک حرکت میکنید. این یعنی تمام کارهای مرتبط با یک پرسنل به واسطه یه کارتابل یا میز کار الکترونیک اجرا و پیگیری میشود.