رویکرد ERP در  سیاق در اجرای پروژه های بزرگ نرم افزاری 

تجربه سال های متمادی در استقرار نرم افزارها برای شرکتهای بزرگ ایرانی این شرکت را به روش اجرای خاصی از پروژه ها هدایت کرده است که اصطلاحا به آن رویکرد ERP اتلاق میکنیم.


نکات و متغیر های پیش فرض که ما را به این روش اجرایی سوق داده اند موارد ذیل هستند:

 1. استاندارد های اجرای پروژه های ERP  مشخص است ولی در بازار ایران تعاریف کمی متفاوت تر برای آنها تعیین و عرف شده است. در نگاه ساده تفاوت و کیفیت محصولات نرم افزاری به سادگی قابل احصا نیست و به این علت تصمیم گیری ها از نگاه مدیریتی از متغیر هایی مانند ادعا و قیمت (کم یا زیاد) و حجم و بزرگی شرکت ارایه دهنده و کیفیت ارایه و نیز معرف تاثیر بیشتری میگیرد تا از کیفیت محصول و استانداردها.
 2. استقرار نرم افزار در یک سازمان چالش های زیادی را در جریان کار سازمان ایجاد میکنند. جنس چالش ها اکثرا اجبار به ایجاد نظم است که طبیعتا در بدنه سازمان نسبت به انجام آن مقاومت وجود خواهد داشت.
 3. نرم افزارها در شرکتهای بزرگ پس از انتخاب و خرید به سادگی قابل تعویض نیستند. داده های وارد شده در نرم افزار و چالش استقرار مجدد و کانورت داده ها و... باعث این پیچیدگی میشود.
 4. معمولا تجریه های متعدد نه چندان موفق در تمام شرکتهای بزرگ در خصوص نرم افزار اتفاق افتاده است که ذهنیت مدیران از آنها تاثیر میگیرد.
 5. اتصال واحد ها به همدیگر و یک پارچگی در نرم افزارها به معنی کمتر کردن اختیارات و بیشتر شدن کنترل ها و قواعد در بین مدیریت های میانی سازمان است. با وجود مزایای فراوان در برخی موارد مدیران میانی این محدودیت ها را در واحد های خود ترجیح نمیدهند.
 6. استفاده از ظرفیتهای پروسه محوری مزایای زیادی دارد که سازمانها دنبال آن هستند. ولی پیش نیاز BPMS استقرار درست سیستمهای یکپارچه است. عدم رعایت این پیش نیاز در خیلی از پروژه ها اتفاق میافتد و باعث شکست پروژه ها ی BPMS میشوند.در رویکرد ERP سیاق 

مکانیزاسیون نرم افزاری با نگاه به وضعیت و انتظار فعلی سازمان شروع و برنامه ریزی و اجرا میشود ولی ظرفیت ارتقا و توسعه در پله های بالاتر سازمانی در همین زیر ساخت با توجه به ارایه محصول بر بستر ERP سیاق به شکل جامع دیده میشود.


عطف به نکات فوق و الزامات و استاندارد های اجرای پروژه های ERP شرکت راهکار نوین سیاق روش اجرایی رویکرد ERP را به مشتریان خود پیشنهاد میدهد. در این روش

 1. اینکه یک دفعه تمام نرم افزارهای قبلی سازمان جمع شده و یک نرم افزار جدید جایگزین آنها شود هزینه ها و چالش هایی تحمیل میکند که معمولا برای کسب و کار قابل تحمل نیست. بر این اساس حرکت در مسیر مکانیزاسیون نرم افزاری در قالب یک پروژه جامع ولی به شکل پله پله تعریف میشود.
 2. تمام حوزه های سازمانها(مالی  و اداری و صنعتی و لجستیک و...) معمولا در یک سطح نیستند. برنامه های عملیاتی هر حوزه به نسبت وضعیت جاری آن حوزه در آن سازمان تدوین باید گردد.

مثلا تجربه حوزه های اداری  و گردش نامه به شکل پروسه محور ممکن است موجود باشد ولی تجربه حوزه صنعتی و گردش کار تولید هنوز هیچ کاری نشده باشد. چینش پروژه نسخه خاصی است بر اساس وضعیت همان سازمان

 1. رعایت پیش نیاز ها و الزامات اولیه مهم و غیر قابل اغماض است: استقرار سیستم حسابداری به عنوان مغز این نظام و سیستم انبار قلب آن و سیستم تشکیلات جزو مهم ترین فازهای پروژه است. صحت استقرار و عملکرد این چند سیستم پیش نیاز ایجاد ساختار عملکرد درست بقیه سامانه ها است.


نظام گردش اطلاعات و استفاده از نرم افزار در کسب و کارها از نظر سیاق در سطوح یا پله هایی طبقه بندی میشود که در شکل ذیل آمده است. لازم به ذکر است حوزه های مختلف سازمان ممکن است در پله های مختلف باشند.


 1. سازمان دستی
  1. رویدادهای مالی و اداری سازمان در اسناد کاغذی ثبت و بایگانی میشود و  مدیران سازمان در قالب گزارشات مدیران پایین دستی از وضعیت سازمان مطلع میشوند.


 1. سازمان جزیره ای در ماژول ها
  1. بخشهای پرکار سازمان مانند واحد حسابداری و فروش و... نرم افزارهایی را عملیاتی و استفاده میکنند ولی رابطه بین واحد های سازمانی باز هم با ثبت و ضبط و گزارشات کاغذی است.


 1. سازمان جزیره ای در حوزه ها
  1. در حوزه مالی و حوزه اداری و حوزه نیاز های خاص چند ماژول نرم افزاری به شکل یکپارچه عملیاتی شده است ولی ارتباط بین مثلا حوزه اداری و احکام با حوزه مالی و فیش حقوقی و سایر نرم افزارهای کاربردی وجود ندارد.


 1. سازمان یکپارچه- MIS
  1. همه نیازهای سازمان به شکل یکپارچه و در دل یک نرم افزار جامع عملیاتی و در حال استفاده است.


 1. سازمان فرآیند محور-  BPMS
  1. سازمان یاد گرفته است به جای اینکه به نرم افزار به عنوان یک ابزار ثبت و نگهداری و گزارش گیری داده ها نگاه کند از نرم افزار در جهت مدیریت بهتر جریان کارها و نگاه فرآیندی به کسب و کار انتظار داشته باشد و در جهت سادگی و سرعت و دقت از ابزار BPMS  استفاده کند.


 1. سازمان بهره ور-  ERP
  1. علاوه بر انتظار گردش سهل و درست انتظار انطباق نرم افزار با نیازهای سازمان وجود دارد به نحوی که تغییرات و جریان های نرم افزاری در جهت کمک به بهره وری و انجام کم هزینه جریان کارها و ایجاد ظرفیت توسعه باشد.


 1. سازمان هوشمند
  1. نرم افزار یاد گیرنده که نظامهای گردش اطلاعات و پروسه های سازمانی را رصد کرده و یاد گرفته و ارتقا و ایجاد روالهای بهره ور تر را در سازمان پیشنهاد میدهد.لازم است توجه  شود که نرم افزار ماهیتا برای جریان کار جاری و جریان کار سالهای آتی سازمان خریداری و مستقر شده و داده های سازمان بر روی آن منتقل میشود.  اینکه قابلیت یا تکنیکی از نرم افزارها را سازمان فعلا نیاز ندارید دلیل این نیست که در آینده نیازی به آن نخواهد داشت. ارتقا سازمان به هر کدام از پله های گفته شده در طبقه بندی فوق در مدت کوتاهی باعث ایجاد انتظار از قابلیت ها و مزایای پله بالاتر خواهد شد.

لذا لازم است نرم افزار انتخابی در یک سازمان رو به رشد امکان ارایه تمام قابلیتها و نیازهای پله های فوق را داشته باشد.


نرم افزار سیاق قابلیت اجرا و ابزارهای نرم افزاری لازم برای ارتقا سازمان شما را تا لایه سازمان بهره ور را داراست و آنرا به شما پیشنهاد میکندجریان انجام کار در رویکرد ERP سیاق

 1. در قدم اول گروه نرم افزاری سیاق با بررسی وضعیت جاری مشتری و تهیه پروپزال مناسب در کنار سازمان شما قرار گرفته و برای حرکت پله به پله حرکت در مسیر طبقه بندی شده فوق پیشنهاد اجرایی ارایه میکند.
 2. تصویر کلی از مسیر حرکت پروژه و هدف گذاری ها و دستاورد ها تدوین و با مدیران سازمان مورد بررسی و  تایید قرار میگیرد.
 3. تیم های استقرار و تیم های توسعه بسته به چینش پروژه در بخشهای مختلف سازمان کار عملیاتی را شروع میکنند.
 4. کمیته ERP  در محل مشتری شکل میگیرد که تعیین اولویتهای کسب و کار و نظارت بر انجام و همچنین تعامل با مدیران میانی سازمان و ارجاع بازخورد ها و نظریات را به کاشناسان سیاق دور یک میز مدیریت میشود.
 5. هر پله ای از هر بخشی از سازمان بعد از انجام مدتی را برای راهبری و ته نشین شدن تجربه و ایجاد فرهنگ سازمانی تخصیص داده میشود.
 6. جریان استقرار ماژولها سپس ایجاد پروسه ها و سپس بومی سازی و اختصاصی سازی در صورت لزوم در بخش های مختلف سازمان موازی هم حرکت میکنند. این جریان ها در هر مسیری که به نقطه دلخواه کارفرما میرسد تحویل و از آن پس نگهداری میشود.


​​​​​​​حتی در صورت ارایه یک پکیج یکپارچه نرم افزاری فقط در یک حوزه قابلیت ارتقا نرم افزار شما را در آینده به کارکرد های BPMS و ERP و بومی سازی بدون تحمیل هزینه های مضاعف و تغییر نرم افزار و کانورت داده و... در سامانه های سیاق در نظر گرفته شده اند.


پاییز 1400