بهايابي مبتني بر فعاليت

ماژول محاسبه و مديريت بهاي كالا و خدمات بر اساس تكنيك هزينه يابي بر مبناي فعاليت (ABC) يكي از اصلي ترين زيرسيستم هاي نرم افزار حسابداري سياق است كه جهت محاسبه و مديريت بهاي تمام شده كالاها، خدمات، پروژه ها، سفارشات (ORDERS) و ساير موضوعات هزينه (COST OBJECTS) به كار مي رود. اگرچه روش پيشنهادي اين نرم افزار جهت محاسبه بهاي تمام شده، روش بهايابي بر مبناي فعاليت يا ACTIVITY BASED COSTING مي باشد ولي اين ماژول قابليت محاسبه بر اساس روش هاي ديگر همچون حسابداري صنعتي، هزينه يابي استاندارد و … را نيز دارا مي باشد.


تعاريف پايه و ايجاد مدل هاي هزينه :


انتساب ها


موتورهاي محاسباتي (Calculation Engine)


​​​​​​​