سیستم کنترل بودجه و تامین اعتبار

مدیریت بهینه مصرف اعتبارات هزینه‌ای، اختصاصی، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و سایر منابع مالی، همچنین کنترل مصرف اعتبارات در جهت اهداف تعیین شده و پیش‌گیری از افزایش هزینه و سایر پرداخت‌ها بر اساس اعتبارات مصوب تخصیص یافته در کلیه سطوح طبقه‌بندی قانونی در قالب سیستم کنترل بودجه و تامین اعتبار صورت می گیرد. این نرم افزار بر اساس ویژگی ‌های خاص وزارتخانه ‌ها، موسسات، شرکت ها، دانشگاه ‌ها و موسسات آموزش دولتی طراحی شده است که کلیه اطلاعات بودجه‌ای به تفکیک ابلاغ بودجه، موافقت‌نامه، تخصیص اعتبار و درخواست وجه، ابلاغ بودجه به استان‌ها، تامین اعتبار و پرداخت وجه قابل ثبت و گزارش‌گیری می باشد.


امکانات سیستم کنترل بودجه و تامین اعتبار


گزارشات سیستم


مزایای سیستم بودجه ریزی عملیاتی