سيستم كنترل بودجه و تامين اعتبار

مديريت بهينه مصرف اعتبارات هزينه‌اي، اختصاصي، تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و ساير منابع مالي، همچنين كنترل مصرف اعتبارات در جهت اهداف تعيين شده و پيش‌گيري از افزايش هزينه و ساير پرداخت‌ها بر اساس اعتبارات مصوب تخصيص يافته در كليه سطوح طبقه‌بندي قانوني در قالب سيستم كنترل بودجه و تامين اعتبار صورت مي گيرد. اين نرم افزار بر اساس ويژگي ‌هاي خاص وزارتخانه ‌ها، موسسات، شركت ها، دانشگاه ‌ها و موسسات آموزش دولتي طراحي شده است كه كليه اطلاعات بودجه‌اي به تفكيك ابلاغ بودجه، موافقت‌نامه، تخصيص اعتبار و درخواست وجه، ابلاغ بودجه به استان‌ها، تامين اعتبار و پرداخت وجه قابل ثبت و گزارش‌گيري مي باشد.


امكانات سيستم كنترل بودجه و تامين اعتبار


گزارشات سيستم


مزاياي سيستم بودجه ريزي عملياتي