بهای تمام شده

زیر سیستمی است که جریان گردش مواد و زمانبندی و واقعیت تولید محصول را رصد و هزینه ­های انجام شده برای محصول را

جمع ­بندی و تسهیم و روی محصول تولید شده قرار می­دهد.

گزارش وضعیت استاندارد و واقعیت تولید کالا را میتوان تهیه کرد و انحراف از پیش بینی را بررسی و کنترل کرد.

عوامل موثر در بهای تمام شده کالا : مواد اولیه، دستمزد مستقیم، هزینه های سربار ساخت، مواد غیرمستقیم، دستمزد غیرمستقیم، سایر هزینه های سربار


امکانات


مزایا