مهندسي توليد

جريان توليد محصول، هميشه به عنوان يكي از حجيم­ترين و تخصصي­ترين جريان­هاي سازماني و به تبع آن نرم افزاري تلقي ميشود.

سيستم توليد تمام جريان درخواست مواد، تحويل و مصرف مواد اوليه و توليد محصول را شامل مي­شود. مطابق سفارشي كه در خط توليد مطرح ميشود ، BOM محصول براي محاسبات اوليه و مواد مورد مصرف و زمان­ها تهيه و بر مبناي آن روالهاي توليد پيش ميرود.

به طور مثال دستور خروج مواد اوليه از انبار را صادر و دريافت مواد از انبار و مصرف در ايستگاه­ها و كنترل موجودي مواد پاي خط و... را به انجام و در انتهاي خط، محصول توليدي را شناسايي و به انبار يا مشتري يا واحد ديگري تحويل مي­دهد.


امكانات


مزايا