مدیریت قراردادها

نرم افزار کنترل قراردادها با ثبت، نگهداری، اندازه گیری و کنترل قراردادها و ارایه گزارش های مدیریتی مناسب، ابزار قدرتمندی برای مدیریت و کنترل قراردادها در اختیار مدیران قرار می دهد.

ثبت قراردادها و نگهداری سوابق آن، از مراحل ابتدایی تا خاتمه، کنترل مالی قراردادهای منعقد شده و امکان نظارت بر پیشرفت قراردادها  از مهمترین امکانات این سیستم است.

این سیستم امکان یکسان سازی تمام قراردادها و کنترل آنها و کاهش ریسک خطاهای احتمالی در پیشرفت قراردادها را دارا می باشد.


امکانات


مزایا

نمونه تصاویر