مديريت قراردادها

نرم افزار كنترل قراردادها با ثبت، نگهداري، اندازه گيري و كنترل قراردادها و ارايه گزارش هاي مديريتي مناسب، ابزار قدرتمندي براي مديريت و كنترل قراردادها در اختيار مديران قرار مي دهد.

ثبت قراردادها و نگهداري سوابق آن، از مراحل ابتدايي تا خاتمه، كنترل مالي قراردادهاي منعقد شده و امكان نظارت بر پيشرفت قراردادها  از مهمترين امكانات اين سيستم است.

اين سيستم امكان يكسان سازي تمام قراردادها و كنترل آنها و كاهش ريسك خطاهاي احتمالي در پيشرفت قراردادها را دارا مي باشد.


امكانات


مزايا

نمونه تصاوير