مركز اسناد

يكي از چالش ها در سازمان، طبقه بندي و بايگاني اسناد جهت حفظ و دسترسي به اسناد است. سيستم مركز اسناد وظيفه ثبت و نگهداري از اسناد سازمان و مديريت دسترسي ها به آنها را در كنار ساير قابليتهاي لازم بر عهده دارد.


امكانات نرم افزار مركز اسناد


مزاياي:

نسخه .net core محصول با قابليت پردازش داده سنگين

دسترسي سريع به اسناد سازماني از هر كجا و هر زمان

ايجاد زير ساخت تحقق اهدف "سازمان بدون كاغذ"

ايجاد زير ساخت مرود نياز استاندارد ها و فرآيندهاي ISO

قابليت گردش اسناد به شكل متصل به ساير ماهيتها در فرآيندها (مثلا اتصال task تاييد چك به سند صورت وضعيت تاييد شده)


نمونه تصاوير