حضور و غیاب

نرم افزار حضور و غیاب یکی از نرم افزارهای مهم حوزه منابع انسانی برای کنترل ورود و خروج پرسنل در سازمان می باشد و به صورت یکپارچه با نرم افزار حقوق و دستمزد با تهیه و نگهداری اطلاعات ورود و خروج پرسنلنقش مهمی در محاسبه حقوق پرسنل را ایفا می کند.


امکانات


مزایا