حضور و غياب

نرم افزار حضور و غياب يكي از نرم افزارهاي مهم حوزه منابع انساني براي كنترل ورود و خروج پرسنل در سازمان مي باشد و به صورت يكپارچه با نرم افزار حقوق و دستمزد با تهيه و نگهداري اطلاعات ورود و خروج پرسنلنقش مهمي در محاسبه حقوق پرسنل را ايفا مي كند.


امكانات


مزايا