سیستم احکام

از وظایف مهم واحد منابع انسانی، کارگزینی یا جذب پرسنل جدید در یک کسب و کار است. کارگزینی در سازمان‌ها به یک سری اقدامات از جمله استخدام، ارتقاء شغلى و تعیین میزان دستمزد کارکنان اطلاق می‌شود. امروزه وجود سیستم احکام و کارگزینی که بتواند تمام اطلاعات منابع انسانی را در یک پایگاه داده نگهداری کند؛ یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.


امکانات