پرسنلی

نرم افزار پرسنلی یکی از مهمترین سیستم‌های حوزه منابع انسانی می باشد . که در آن کلیه امور مربوط به پرسنل و نگهداری سوابق شغلی و شخصی پرسنل به صورت مکانیزه مدیریت می گردد.


امکانات


مزایا