تشکیلات و چارت سازمانی

سیستم تشکیلات به عنوان یکی از اصلی ترین سیستمهای حوزه منابع انسانی است که تعیین کننده روابط بین پستها و واحد ها می باشد و امکان نگهداری سوابق را مهیا می سازد.

همچنین سبب تسهیل مدیریت روابط پستها و مشخص کننده وظایف هر گروه می باشد.


امکانات


مزایا