بازاريابي و crm

فعاليت در بازار رقابتي امروز نيازمند كيفيت بازاريابي مناسب محصولات و خدمات قابل ارايه است.سيستم بازاريابي سياق با مديريت ايجاد جريان فروش،تماس و پيگيري و... بر اساس اصول CRM ابزار مناسبي جهت اين مهم است .


امكانات


مزايا