تدارکات خارجی

درخواست خرید کالا یا نیاز به شارژ انبار و یا ثبت سفارش خرید دو مسیر جداگانه را در سازمان می تواند طی کند. خرید از داخل یا تدارکات داخلی، خرید از خارج یا تدارکات خارجی، فرآیند خرید کالا از خارج از کشور، هزینه های حمل، هزینه های گمرک و .... موضوع کار نرم افزار تدارکات خارجی است. در این سیستم جریان مالی خرید، جریان تعدادی گردش کالا کنترل و ثبت شده و در قالب اسناد اتوماتیک حسابداری و اسناد ثبت ورود کالا با سیستم انبار تعامل برقرار می کند.


امکانات


مزایا​​​​​​​