تداركات خارجي

درخواست خريد كالا يا نياز به شارژ انبار و يا ثبت سفارش خريد دو مسير جداگانه را در سازمان مي تواند طي كند. خريد از داخل يا تداركات داخلي، خريد از خارج يا تداركات خارجي، فرآيند خريد كالا از خارج از كشور، هزينه هاي حمل، هزينه هاي گمرك و .... موضوع كار نرم افزار تداركات خارجي است. در اين سيستم جريان مالي خريد، جريان تعدادي گردش كالا كنترل و ثبت شده و در قالب اسناد اتوماتيك حسابداري و اسناد ثبت ورود كالا با سيستم انبار تعامل برقرار مي كند.


امكانات


مزايا​​​​​​​