سیستم تامین کالا

سیستم تامین کالا در مجموعه های بزرگ که فرآیند خرید کالا چه به صورت داخلی و چه به صورت خارجی در آنها به صورت گسترده می باشد کاربرد دارد. این سیستم جهت کنترل جریان خرید داخلی یا خارجی کالا، محاسبه قیمت تمام شده کالای خریداری شده، از طریق برقراری ارتباط با سیستم انبار و حسابداری مورد استفاده قرار می گیرد .


امکانات


مزایا


نمونه تصاویر​​​​​​​