سیستم حسابداری  تحت وب سیاق


سیستم حسابداری به عنوان مرجع تمام مراودات مالی در یک مجموعه دارای بیشترین سطح اهمیت در یک سیستم یکپارچه می­باشد. در یک نگاه کلی نرم افزار مالی و حسابداری را می توان در سه حوزه تعریف سرفصل حساب، صدور اسناد حسابداری و گزارشات تقسیم بندی کرد. در یک نگاه جامع و نوین باید تاکید کرد سیستم حسابداری به عنوان محل تجمیع تمام اسناد اتوماتیک صادر شده طی عملیات های صورت گرفته در سایر سیستم های یکپارچه نرم افزاری می باشد و نقش کنترل و جمع بندی این اطلاعات را بر عهده دارد.


امکانات
مزایا
نمونه ای از تصاویر سیستم حسابداری :

  1. تعریف سرفصلها