حسابداری
چک بانک و خزانه
انبارداری
فروش و بازرگانی
اتوماسیون اداری
دارایی ثابت
بودجه
خرید و تدارکات
اطلاعات عمومی سیستم
حسابداری تعهدی
تدارکات فرآیند محور
صدور سند از لیست بانک
مدیریت قراردادها
اشخاص و شرکت ها
خزانه داری دولتی
بهایابی
بودجه ریزی عملیاتی
راهنما های عمومی
مدیریت پرونده های حقوقی
مرکز پیامک
شایستگی های شغلی
حسابداری مالیاتی

لیست درختی سرفصل حسابداری-کدینگ پیشنهادی شرکت های بازرگانی

 

دارایی‌های جاری کد 1 گروه کل کد گروه معین کد
موجودی نقد 11 صندوق 1101
بانک‌ها 1102
تنخواه‌گردان‌ها 1103
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت 12 سپرده‌ی سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت نزد بانک‌ها 1201
سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها 1202
اوراق مشارکت 1203
ذخیره‌ی کاهش ارزش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت 1299
حساب‌ها و اسناد دریافتنی تجاری 14 اسناد دریافتنی نزد صندوق 1401
اسناد در جریان وصول نزد بانک‌ها 1403
ذخیره‌ی مطالبات مشکوک‌الوصل اسناد 1498
شرکت‌ها و موسسه‌ها و سازمان‌ها 1411
اشخاص حقیقی 1412
چک‌های برگشتی مشتریان 1421
ذخیره‌ی مطالبات مشکوک‌الوصل حساب‌ها 1499
سایر حساب‌های دریافتنی 15 شرکت‌ها، موسسه‌ها و سازمان‌ها 1501
اشخاص حقیقی 1502
وام کارکنان 1503
مساعده‌ی کارکنان 1504
سایر بدهکاران 1509
مالیات بر ارزش افزوده 1510
سپرده‌ی شرکت در مناقصه 1521
سپرده‌ی حسن انجام کار 1522
سپرده‌ی حسن انجام تعهدات 1523
سپرده‌ی اخذ ضمانت‌نامه‌ی بانکی 1524
سپرده‌ی اجاره 1525
سایر سپرده‌ها 1526
ذخیره‌ی مطالبات مشکوک‌الوصل 1599
موجودی مواد و کالا 17 موجودی کالای بازرگانی 1701
سایر موجودی‌ها 1703
ذخیره‌ی کاهش ارزش موجودی 1799
سفارش‌ها و پیش‌پرداخت‌ها 18 سفارش‌های واردات کالا 1801
پیش‌پرداخت خرید کالا و خدمات 1802
پیش‌پرداخت مالیات عملکرد 1803
پیش‌پرداخت اجاره 1804
پیش‌پرداخت بیمه 1805
سایر پیش‌پرداخت‌ها 1811
دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش 19 وسایل نقلیه‌ی فرسوده برای فروش 1901
اثاثیه و منصوبات خارج از رده برای فروش 1902
دارایی غیرجاری کد 2 حساب‌ها و اسناد دریافتنی بلندمدت 21 شرکت‌ها، موسسه‌ها و اشخاص 2101
اسناد دریافتنی بلندمدت نزد صندوق 2102
اسناد دریافتنی بلندمدت نزد بانک‌ها 2103
ذخیره‌ی مطالبات مشکوک‌الوصول 2199
سرمایه‌گذاری بلندمدت 22 سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها 2201
ذخیره‌ی کاهش ارزش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت 2299
سرمایه‌گذاری در املاک 23 سرمایه‌گذاری در املاک مسکونی 2301
سرمایه‌گذاری در املاک تجاری 2302
سرمایه‌گذاری در املاک اداری 2303
دارایی‌های نامشهود 24 نرم‌افزارهای مالی 2401
دانش فنی 2402
سرقفلی 2403
دارایی‌های ثابت مشهود 25 زمین 2501
ساختمان 2502
تاسیسات 2503
وسایل نقلیه 2506
اثاثیه و منصوبات 2508
دارایی‌های در جریان ساخت 2511
استهلاک انباشته‌ی ساختمان 2522
استهلاک انباشته‌ی تاسیسات 2523
استهلاک انباشته‌ی وسایل نقلیه 2526
استهلاک انباشته‌ی اثاثیه و منصوبات 2528
سایر دارایی‌ها 26 حق‌الامتیاز آب 2601
حق‌الامتیاز برق 2602
حق‌الامتیاز تلفن 2603
حق‌الامتیاز گاز 2604
هزینه‌های انتقالی به دوره‌های آتی 2606
تراز افتتاحیه و اختتامیه 29 تراز افتتاحیه و اختتامیه 2901
بدهی‌های جاری کد 3 اسناد پرداختنی 31 اسناد پرداختنی ریالی 3101
حساب‌های پرداختنی تجاری 32 حساب‌های پرداختنی تجاری شرکت‌ها، موسسه‌ها و سازمان‌ها 3201
حساب‌های پرداختنی تجاری (اشخاص حقیقی) 3202
سایر حساب‌های پرداختنی 33 سایر حساب‌های پرداختنی تجاری شرکت‌ها، موسسه‌ها و سازمان‌ها 3301
سایر حساب‌های پرداختنی (اشخاص حقیقی) 3302
حقوق و دستمزد پرداختنی 3303
سازمان تامین اجتماعی (حق بیمه‌ی کارکنان) 3304
اداره‌ی امور مالیاتی (مالیات حقوق) 3305
اداره‌ی امور مالیاتی (مالیات تکلیفی) 3306
اداره‌ی امور مالیاتی (مالیات ارزش افزوده) 3307
جاری شریکان یا سهام‌داران 3310
سپرده‌های دریافتی از شرکت‌ها و موسسه‌ها 3311
سپرده‌های دریافتی از اشخاص حقیقی 3312
ذخیره‌ی هزینه‌های تحقق‌یافته‌ی پرداخت‌نشده 3311
رند حقوق 3321
مالیات پرداختنی 34 مالیات پرداختنی سال ... 3401
مالیات پرداختنی سال ... 3402
سود سهام پرداختنی 35 سود سهام مصوب مجمع عمومی سال ... 3501
سود سهام مصوب مجمع عمومی سال ... 3502
تسهیلات مالی دریافتی کوتاه‌مدت 36 تسهیلات مالی دریافتی از بانک‌ها 3601
تسهیلات مالی دریافتی از اشخاص 3602
پیش‌دریافت‌ها و سپرده‌ها 38 پیش‌دریافت از شرکت‌ها، موسسه‌ها و سازمان‌ها 3801
پیش‌دریافت از اشخاص حقیقی 3802
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش 39 حق‌الزحمه‌ی پرداختنی کارشناس رسمی 3901
بدهی‌های بلندمدت کد 4 اسناد پرداختنی بلندمدت 41 اسناد پرداختنی سررسید سال‌های آتی 4101
حساب‌های پرداختنی تجاری بلندمدت 42 شرکت‌ها، موسسه‌ها و سازمان‌ها 4201
اشخاص حقیقی 4202
تسهیلات مالی دریافتی بلندمدت 45 تسهیلات مالی دریافتی بلندمدت از بانک‌ها 4501
ذخیره‌ی مزایای پایان خدمت 46 ذخیره‌ی مزایای پایان خدمت کارکنان 4601
حقوق صاحبان سهام کد 5 سرمایه 51 سرمایه 5101
افزایش سرمایه‌ی در جریان 52 افزایش سرمایه از محل مطالبات سهام‌داران 5201
افزایش سرمایه از محل آورده‌ی نقدی سهام‌داران 5202
اندوخته‌ی صرف سهام 53 اندوخته‌ی صرف سهام افزایش سرمایه‌ی ... 5301
اندوخته‌ی صرف سهام افزایش سرمایه‌ی ... 5302
اندوخته‌ی قانونی 54 اندوخته‌ی قانونی 5401
سایر اندوخته‌ها 55 اندوخته‌ی طرح توسعه 5501
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها 56 ساختمان‌های اداری 5601
ماشین‌آلات و تجهیزات 5602
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی 57 تفاوت تسعیر ارز پیمان خارجی کشور ... 5701
تفاوت تسعیر ارز عملیات پیمانکاری در دست اجرای کشور ... 5702
سود انباشته 58 سود و زیان انباشته 5801
تعدیلات سنواتی طی دوره 5802
عملکرد سود و زیان 59 حساب عملکرد فروش 5901
حساب سود و زیان جاری 5903
درآمدها کد 6 فروش 61 فروش کالا 6101
سایر درآمدهای عملیاتی 62 سایر فروش 6201
سایر درآمدهای عملیاتی 6203
هزینه‌ها کد 7 هزینه‌ی حقوق و دستمزد 71 حقوق پایه 7101
اضافه‌کاری 7102
خواربار و مسکن 7103
حق اولاد 7104
کمک‌هزینه‌ی اقلام مصرفی خانوار 7105
نوبت کاری و شب‌کاری 7106
%23 حق بیمه‌ی سهم کارفرما 7107
عیدی و پاداش 7108
حق‌الجذب 7109
بازخرید مرخصی استفاده‌نشده 7110
مزایای پایان‌خدمت کارکنان 7111
کمک‌های غیرنقدی 7112
هزینه‌های عملیاتی 72 تعمیر و نگهداری ساختمان و تاسیسات 7202
تعمیر و نگهداری ماشین‌آلات و تجهیزات 7203
تعمیر و نگهداری وسائط نقلیه 7204
تعمیر و نگهداری اثاثیه و منصوبات 7205
سوخت و انرژی 7206
آب، برق، گاز و تلفن 7207
ملزومات، نوشت‌افزار و آگهی 7208
آبدارخانه 7209
حمل‌ونقل 7210
اجاره‌ی مکان 7211
بیمه‌ی دارایی‌ها 7212
استهلاک دارایی‌ها 7213
ملزومات مصرفی 7214
ایاب‌و‌ذهاب 7215
هزینه‌ی غذای کارکنان 7216
هزینه‌ی پیک و پست 7217
پوشاک کارکنان 7218
بهداشت و درمان 7219
هزینه‌ی سفر و ماموریت 7220
کارمزدهای بانکی 7221
هزینه‌های بسته‌بندی 7222
حق‌المشاوره 7226
هزینه‌های رایانه‌ای 7227
هزینه‌ی ثبتی، حق تمبر و وکالت 7228
هزینه‌های توزیع و فروش 73 هزینه‌های تبلیغات، بازاریابی، کاتالوگ و بروشور 7301
هزینه‌ی انبارداری 7302
کمیسیون‌های پرداختی 7303
هزینه‌ی حمل‌ونقل کالای فروش‌رفته 7304
هزینه‌ی مطالبات مشکوک‌الوصول و سوخت‌شده 7305
پاداش هیئت‌مدیره 7306
سایر اقلام عملیاتی 74 فروش کالای ضایعاتی 7401
سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی عملیاتی 7402
درآمد اجاره 7403
زیان کاهش ارزش موجودی‌ها 7404
خالص کسری و اضافی انبارها 7405
هزینه‌های مالی 75 سود تضمین‌شده و کارمزد تسهیلات دریافتی 7501
هزینه‌ی خرید سفته 7502
هزینه‌ی خدمات حسابداری و حسابرسی 7503
کارمزد صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی 7504
هزینه‌ی رهن املاک 7505
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی 76 سود و زیان ناشی از فروش دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود 7601
سود سپرده‌های بانکی و سایر اوراق بهادار 7602
سود سهام 7604
زیان کاهش ارزش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت 7605
سود ناشی از فروش سرمایه‌گذاری‌ها 7606
درآمد و هزینه‌ی ناشی از ارزیابی سرمایه‌گذاری‌های جاری سریع‌المعامله به ارزش بازار 7607
سود و زیان تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی غیرمرتبط با عملیات 7608
حساب‌های انتظامی کد 9 حساب‌های انتظامی 91 اسناد تضمینی ما نزد دیگران 9101
سفته‌های تضمینی ما نزد دیگران 9102
ضمانت‌نامه‌های بانکی ما نزد دیگران 9103
اسناد تضمینی دیگران نزد ما 9104
طرف حساب‌های انتظامی 92 طرف اسناد تضمینی ما نزد دیگران 9201
طرف سفته‌های تضمینی ما نزد دیگران 9202
طرف ضمانت‌نامه‌های بانکی ما نزد دیگران 9203
طرف اسناد تضمینی دیگران نزد ما 9204