خزانه
انبار
فروش
پرسنلی و حقوق و دستمزد
اموال و دارایی ثابت
حسابداری تعهدی

نحوه تعریف تفصیل در حسابداری تعهدی چگونه است؟


امکان تعریف مراکز هزینه، طرحها و پروژه ها، شرکت ها و همچنین اضافه نمودن سایر گروههای تفصیل در صورت نیاز وجود دارد و قابلیت تعریف سلسله مراتبی گروههای تفصیل مانند مراکز هزینه و غیره فراهم شده است.

 

برای اضافه کردن سلسله مراتبی گروه تفضیل مطابق شکل زیر عمل کنید

  1. )ابتدا گروه تفصیل را انتخاب کنید و سپسدکمه اضافه را بزنید

 

برای اضافه کردن هر گروه روی شاخه پدر کلیک کنید سپس به صورت سلسله مراتبی گروه بندی مورد نیاز خود را انجام دهید

نکته : با تیک دار کردن غیر فعال می توانید از سال مالی جاری این گروه را غیر فعال کنید این در صورتی هست که هیچ زیر مجموعه فعالیی نداشته باشد

 

آخرین سطح تفصیل  مورد استفاده هنگام ثبت سند می باشد

1-2) روی دکمه اضافه کلیک کنید و تفصیل مورد نیاز خود را مطابق شکل تعریف کنید