خزانه
انبار
فروش
پرسنلی و حقوق و دستمزد
اموال و دارایی ثابت
حسابداری تعهدی

نحوه محاسبه استهلاک دارایی چگونه میباشد؟

محاسبه استهلاک:


 محاسبه استهلاک دارایی ها : با انتخاب این گزینه طبق روش های استهلاکی که برای اموال خود در گروه های اموال مشخص کرده بودیم، می توان استهلاک اموال خود را محاسبه کنیم . در این فرم با وارد کردن تاریخ مشخصی میتوان تا آن تاریخ محاسبه استهلاک انجام داد .

 

حذف استهلاک دارایی ها : با انتخاب این گزینه می توانیم استهلاک اموال خود را حذف کنیم . در این فرم با وارد کردن تاریخ مشخصی می توان از آن تاریخ به بعد برای اموالی که دارای استهلاک هستند حذف استهلاک انجام داد .

 

انتخاب همه دارایی ها : با انتخاب این گزینه می توانیم تمام اسناد اموال خود را جهت محاسبه استهلاک دسته جمعی اموال , انتخاب کرد .

صدور سند حسابداری استهلاک دارایی ها: با انتخاب این گزینه می توانیم برای استهلاک های محاسبه شده صدور سند حسابداری صادر کرد .

حذف سند حسابداری استهلاک دارایی ها: با انتخاب این گزینه ما می توانیم اسناد حسابداری اموال را حذف کرد . نکته در خصوص اینکه باید تمام آن سند داریی انتخاب شود تا سند حسابداری حذف گردد.