خزانه
انبار
فروش
پرسنلی و حقوق و دستمزد
اموال و دارایی ثابت
حسابداری تعهدی

نحوه تعریف گروه اموال چگونه میباشد؟


گروههای اموال:

در سیستم سیاق شما می توانید هر یک از اموال را بنا به نیاز به شکل های مختلفی در زیر هر گروه قوانین،دسته بندی نمایید.


در قسمت فوق با استفاده از دکمه اضافه و ویرایش و حذف مانند تمامی فرم های سیاق، شما می توانید دسته بندی زیر هر گروه  را تعریف و یا ویرایش یا حذف نمایید.

روش محاسبه استهلاک:

نرخ استهلاک میتواند براساس درصد (نزولی) یا براساس سال (مستقیم) محاسبه شود.

اگر روش محاسبه براساس مستقیم باشد عمر مفید براساس سال مشخص میشود و اگر براساس نزولی باشد عمر مفید براساس درصد محاسبه میشود.

طبق قانون مالیات‏های مستقیم دو روش نزولی و خط مستقیم از روشهای مختلف استهلاک در قانون مجاز شناخته شده است.

هزینه استهلاک به روش خط مستقیم = (بهای تمام شده دارایی ارزش اسقاط) / عمر مفید دارایی

هزینه استهلاک به روش نزولی = نرخ استهلاک × ارزش دفتری 

ارزش دفتری دارایی = استهلاک انباشته دارایی-  بهای تمام شده دارایی

 

  مشخص کردن حساب معین جهت صدور اسناد حسابداری:

مشخص کردن حساب معین (موجودی دارایی ذخیره استهلاک سود و زیان هزینه استهلاک) جهت عملیات صدور اسناد حسابداری .

با توجه به شابلون اتوماتیک سیستم اموال به منظور صدور اسناد حسابداری ، لازم است تا نسبت به تعیین معین ها بالا اقدام نمود.