خزانه
انبار
فروش
پرسنلی و حقوق و دستمزد
اموال و دارایی ثابت
حسابداری تعهدی

نحوه تعریف دسته چک به چه صورت است ؟ شیما ملکی


 برای ثبت اطلاعات چک های پرداختنی ابتدا باید دسته چک ها را در سیستم تعریف کنید برای این منظور منوی دسته چک ها را مطابق شکل ذیل  انتخاب کنید.
 با انتخاب این گزینه،فرم زیر نمایش داده خواهد شد.
 *دسته چک: در این فیلد از لیست موجود بانکهایی که در پیکربندی تعریف کردید را انتخاب نمایید.

*از شماره: سریال اول دسته چک را وارد می کنید.

 *تعداد برگ:تعداد برگ دسته چک که بین 25 تا 51 است و به وسیله آن شماره چک ها تعیین و خاتمه می یابد.

*توضیحات:فیلدی اختیاری است.

 اینجا درباره وضعیت چک ها توضیحی مختصر داده می شود.

وضعیت چکها

با توجه به شماره ابتدا و تعداد برگهای یک دسته چک، شماره چک ها در سیستم به طور اتوماتیک شکل می گیرند. با انتخاب وضعیت چک ها گزارشی ازشماره

چک های این دسته چک وضعیت فعلی آن خواهید داشت.

با انتخاب هر شماره چک و کلیک راست روی آن می توانید آن شماره چک را ابطال نمایید دقت داشته باشید چک صادر نشده در این قسمت قابل ابطال است.