خزانه
انبار
فروش
پرسنلی و حقوق و دستمزد
اموال و دارایی ثابت
حسابداری تعهدی

چگونه می توان تنخواه دار جدید تعریف کرد؟ شیما ملکی


به مسیر ذیل مراجعه شود :

تنظیمات > پیکربندی سیستم ها > زبانه خزانه داری > گزینه تنخواه دار ها را انتخاب کنید.در پنجره باز شده مطابق شکل ذیل  فیلدهای شماره گذاری شده را پر نمائید .