خزانه
انبار
فروش
پرسنلی و حقوق و دستمزد
اموال و دارایی ثابت
حسابداری تعهدی

چگونه می توان صندوق جدید تعریف کرد؟ شیما ملکی

در زیر سیستم حسابداری فرمی با نام تفصیل ها وجود دارد که ابتدا باید در این فرم زیر مجموعه گروه تفصیلی صندوق ها به کمک دکمه اضافه تفصیل

صندوق جدید را طبق شکل ذیل ایجاد نمائید.


سپس در قسمت تنظیمات > فرم پیکربندی سیستم ها را انتخاب کنید > در زبانه خزانه داری گزینه تعریف صندوق ها را  طبق شکل ذیل انتخاب کنید.در پنجره باز شده در  زبانه اطلاعات صندوق فیلد نام صندوق را طبق شکل ذیل پر نمائید:
در زبانه حسابهای مرتبط تفصیل صندوقی که در مرحله اول توضیحات ایجاد کرده اید را در فیلد حساب تفصیل صندوق انتخاب کنید و مابقی فیلدها را مطابق شکل ذیل پر نمائید تا هنگام صدورسند حسابداری چکها با مشکل مواجه نشوید:

در نهایت دکمه تائید را جهت ذخیره شدن تنظیمات اعمال نمائید.


بعد از ایجاد صندوق جدید باید به کاربران مجاز دسترسی استفاده داده شود که مسیر ذیل را دنبال کنید: 

تنظیمات > فرم کاربران محلی > در پنجره باز شده کاربر مدنظر را انتخاب کنید و باید رولی که به این کاربر تخصیص داده شده را پیدا کنید تا در مرحله

بعدی فقط به این رول دسترسی صندوق جدید را بدهید.

پس از متوجه شدن رول کاربر مدنظر به مسیرذیل مراجعه کنید :

تنظیمات > فرم رول ها را انتخاب کنید> رول مدنظر را پیدا کنید  و دکمه حقوق دسترسی این  رول  را بزنید.در پنجره باز شده زبانه خزانه داری را انتخاب کنید > در زبانه صندوق ها باید صندوق جدید تعریف شده را تیک مجاز بزنید و دکمه ثبت را  جهت اعمال

تغییرات بزنید.