امکانات
 • اطلاعات پایه:
 • امکان تعریف انواع حساب‌های بانکی با مشخصات کامل؛ شامل نام شعبه، نام بانک و اطلاعات حساب‌های بانکی
 • امکان تعریف انواع دسته چک
 • امکان تعریف صندوق به همراه صندوقدار
 • امکان تعریف انواع حساب بانکی ارزی و ریالی
 • امکان تعریف انواع صندوق ارزی و ریالی
 • عملیات خزانه داری:
 • امکان صدور اسناد خزانه مرتبط با عملیات دریافت، از جمله:
 • دریافت چک تضمینی، دریافت از طرف حساب، دریافت از محل حساب، دریافت چک برگشتی، افتتاحیه نقد صندوق‌ها، بانک‌ها و طرف حساب‌ها، افتتاحیه چک‌های اول دوره، افتتاحیه اسناد برگشتی نزد صندوق، دریافت چک تضمینی و...
 • امکان صدور اسناد خزانه مرتبط با عملیات پرداخت، از جمله:
 • پرداخت نقدی به صندوق، پرداخت نقدی به بانک، پرداخت به طرف حساب، پرداخت بابت حساب، افتتاحیه چک پرداختنی، افتتاحیه بستانکاری طرف حساب‌ها، پرداخت چک تضمینی
 • امکان صدور اسناد مرتبط با ریز عملیات خزانه، ازجمله:
 • چک دریافتنی صندوق، چک دریافتنی جریان وصول، چک دریافتنی نزد اشخاص، چک پرداختنی تعهد بانک، سفته‌های نزد صندوق، سفته‌های نزد دیگران، ضمانتنامه نزد صندوق، ضمانتنامه نزد دیگران، همه چک‌های دریافتنی، همه چک‌های پرداختنی، همه سفته‌های بانکی، همه ضمانتنامه‌های بانکی
 • امکان صدور سند دستور دریافت / پرداخت
 • امکان صدور اسناد خزانه برمبنای دستور دریافت / پرداخت صادر شده در سیستم
 • امکان پرینت چک‌های صادره مطابق با الگوی انواع چک‌های بانکی
 • ارتباط با سیستم حسابداری:
 • امکان تعریف عوامل گردش نقدینگی با قابلیت:
 • تعریف عوامل گردش نقدینگی به صورت درختی
 • امکان ارتباط هر یک از عوامل نقدینگی با سرفصل‌های معین
 • امکان برقراری ارتباط با سرفصل‌های حسابداری، به ازای هر حساب بانکی و بابت ثبت حسابداری انواع عملیات بانکی
 • امکان تعریف سرفصل حساب‌های مرتبط با انواع عملیات صندوق، به ازای هر صندوق.
 • امکان صدور / حذف اسناد حسابداری خزانه، شامل:
 • صدور / حذف سند حسابداری مرتبط با سند خزانه.
 • عامل گذاری دستی و یا اتوماتیک، جهت صدور اسناد حسابداری مرتبط با عملیات خزانه.
 • سطوح دسترسی:
 • امکان تعریف سطوح دسترسی برای هر یک از کاربران به تفکیک: فرم، سند، صدور، حذف، ویرایش، گزارشات.
 • فرم، سند، صدور، حذف، ویرایش و....
 • امکان تعریف محدودیت دسترسی به انواع فرم‌های خزانه
 • امکان محدود کردن ویرایش اسناد خزانه
 • امکان تعریف حق دسترسی حذف و ویرایش اسناد
 • گزارشات:
 • مدیریت اسناد خزانه جهت کنترل نمودن عملیات خزانه (کنترل، ویرایش و حذف اسناد)
 • گزارش از دستورات دریافت / پرداخت صادر شده
 • گزارش اسناد صادره بر مبنای دستور دریافت/پرداخت
 • گزارش مرور پله‌ای خزانه با انواع فیلترهای جستجو
 • گزارش مرور تحلیلی (ماتریس) خزانه به تفکیک:
 • نوع محل، محل عملیات، نوع ماهیت، نوع عملیات، عامل نقدینگی
 • امکان گزارش‌گیری از سال‌های مالی مختلف و یا بازه انتخابی
 • جستجو و فیلتر نتایج بر اساس تاریخ و شماره اسناد، وضعیت تایید اسناد و شعبه صادر کننده
 • خروجی اکسل در گزارشات
 • نمای تحلیلی با قابلیت نمایش اطلاعات به شکل جدول و نمودار
تصاویر نرم افزار
مشاوره با کارشناسان ما
موضوع
نام و نام خانوادگی
نام شرکت
تلفن همراه
ایمیل
متن پیام
کد امنیتی
refresh capcha
سایر ماژول‌های حوزه نرم افزارهای مالی