امکانات
 • امکانات عمومی:
 • امکان تعریف مشتری با قابلیت تعیین گروه و نوع مشتری براساس تنظیمات دلخواه
 • امکان گروه‌بندی مشتریان به صورت درختی
 • امکان فعال/غیرفعال نمودن مشتری
 • امکان تعریف مانده حساب مشتریان
 • امکان تعریف واسطه‌های فروش با قابلیت ایجاد سطح دسترسی کاربران سیستم به هر واسطه
 • امکان تعریف انواع اسناد فروش با قابلیت تعیین سند مبنا و تعریف نحوه ارتباط با سیستم انبار
 • امکان تعریف عوامل و اجزاء موثر در فاکتور فروش
 • امکان تعریف عملکرد عوامل به صورت مبلغی، درصدی، مقداری، درصدی از کل
 • امکان انتخاب نحوه کارکرد عوامل به صورت: افزاینده، کاهنده، خنثی
 • امکان تعیین اولویت محاسبه و چاپ در فاکتور
 • امکان تعیین فعال/غیرفعال، و اجباری/غیراجباری بودن عوامل تعریف شده
 • امکان تعریف انواع روش‌های تسویه فاکتور
 • امکان تعریف انواع کپن های تخفیف جهت استفاده در سیاست‌ها و فاکتورهای فروش
 • امکان تعریف بازه برای شماره فاکتورها به ازای هر شعبه‌ (مرکز فروش)
 • تعریف کالا:
 • امکان تعریف کالاها در سیستم با قابلیت های ذیل وجود دارد:
 • امکان ورود (Import) کالاها از فایل اکسل
 • امکان درج و اختصاص عکس به کالاها
 • امکان اختصاص کد کالا، بارکد، شماره فنی، کد ملی به هر کالا
 • امکان الزام به ثبت عامل ردیابی، ثبت رهگیری، ثبت طرف حساب، برای کالاها
 • امکان الزام به ثبت محل فیزیکی، قفسه نگهداری، کنترل موجودی محل فیزیکی، برای کالاها
 • امکان فعال / غیرفعال کردن کالا
 • امکان ثبت برآورد زمانی سفارش، پیش فرض سفارش، نقطه سفارش
 • امکان تعیین طبقه کالا برای دسته بندی کالاها (مجزا از گروه‌بندی کالاها)
 • امکان الزام به ثبت عطف ورود، در هنگام صدور سند خروج کالا
 • امکان ثبت وزن / حجم کالا
 • امکان تعریف و تعیین واحد شمارش اصلی واحد شمارش دوم به کالا
 • امکان معرفی اطلاعات خرید کالا شامل تعیین گروه کالای خرید
 • امکان معرفی اطلاعات فروش کالا
 • امکان تعریف قیمت روی کالا
 • امکان تعیین گروه و طبقه کالای فروش
 • تعیین واحد شمارش پیش فرض برای صدور سند فروش
 • امکان تعیین / عدم تعیین موجودی در فروشگاه اینترنتی
 • امکان تعیین / عدم تعیین به عنوان مشمول عوارض و ارزش افزوده
 • امکان گروه‌بندی کالاهای فروش به صورت درختی
 • امکان طبقه‌بندی کالاهای فروش
 • سیاست‌های فروش:
 • امکان تعریف سیاست‌های فروش بر اساس شرایط مختلف مشتری و نحوه فروش با قابلیت نوشتن شرط SQL
 • امکان تعریف انواع سیاست‌های فروش با قابلیت تعریف انواع تنظیمات و شروط
 • امکان تعریف انواع سیاست‌های فروش بر مبنای مراکز فروش، نوع فروش، نوع مشتری، عوامل موثر در فروش، لیست قیمت‌ها، نوع پرداخت، طبقه کالا
 • امکان تعیین نحوه رزرو کالا، تعیین واحد شمارش پیش فرض، تعیین عامل تخفیف در ریز و یا کل سند فروش
 • امکان/عدم امکان تغییر قیمت فروش در هنگام صدور فاکتور فروش
 • امکان/عدم امکان درج سطر با قیمت صفر
 • امکان ثبت واسطه برای هر فاکتور فروش
 • امکان انجام محاسبات در انواع پلکانی مبلغی / مقداری، لیستی، فرموله، فرمول SQL.
 • امکان تعریف بازه زمانی جهت اعمال سیاست‌های فروش
 • امکان انجام محاسبه بر مبنای: مبلغ خالص فاکتور، مبلغ جزء فاکتور
 • امکان تعیین اولویت محاسبه برای هر سیاست فروش
 • قیمت گذاری:
 • امکان تعریف انواع لیست‌های قیمت گذاری
 • امکان ایجاد ارتباط لیست‌های قیمت با مشتری، گروه مشتریان، انواع مشتریان
 • امکان فعال/غیرفعال کردن لیست قیمت گذاری
 • امکان قیمت گذاری براساس کالا یا گروه‌های کالا
 • امکان تعریف بازه زمانی جهت اعتبار و کارکرد لیست قیمت
 • امکان به روزرسانی قیمت کالاها از تاریخی خاص
 • عملیات فروش:
 • امکان صدور انواع سند فاکتور فروش. (فروش کالا / خدمات، فروش ضایعات، فروش مواد اولیه و...)
 • امکان تعریف چرخه عملیات فروش با استفاده از اسناد مختلف: پیش فاکتور، حواله فروش، فاکتور فروش، برگشت از فروش و....
 • امکان صدور اتوماتیک و دستی بر مبنای اسناد صادر شده قبلی مانند: صدور فاکتور بر مبنای پیش فاکتور یا حواله فروش
 • امکان رزرو کالا
 • امکان فروش بر مبنای موجودی رزرو شده
 • امکان ورود اطلاعات فاکتور از فایل اکسل و دریافت نمونه فایل اکسل برای ثبت اسناد
 • امکان درج اتوماتیک و یا دستی عوامل کاهنده و افزاینده در انتهای فاکتور
 • امکان درج اطلاعات خاص در فاکتورها؛ مواردی مانند: نام معرف، آدرس تحویل، شماره بارنامه، نام راننده
 • امکان فیلتر و جستجو از میان اسناد و فاکتورهای صادر شده
 • تغییر و تبدیل وضعیت اسناد (تایید، ابطال مانده مبنایی، ثبت نهایی، و بلعکس)
 • ارتباط با سایر سیستم ها:
 • ارتباط با سیستم حسابداری
 • امکان ایجاد ارتباط با سرفصل های تفصیلی در تعریف کالاها
 • امکان تعیین نحوه ثبت سند حسابداری با قابلیت ثبت سند حسابداری به حساب مشتری، واسطه، مرکز فروش
 • امکان صدور سند ارزی
 • امکان ایجاد ارتباط با سرفصل‌های معین و تفصیلی در تعریف گروه‌های مشتریان، برای عملیات دریافت و پرداخت
 • امکان تعیین سرفصل حساب مرتبط با کپن‌های تخفیف
 • صدور سند حسابداری مرتبط با اسناد فروش (فاکتورهای فروش و برگشت از فروش و...)
 • ارتباط با سیستم انبار:
 • امکان تعیین طرف حساب جهت صدور سند انبار
 • امکان تعیین سند انبار معادل با ورود و خروج کالا از فروشگاه
 • تعریف امکان/عدم امکان صدور حواله فروش از چند انبار
 • صدور سند انبارداری مرتبط با فاکتورهای فروش و برگشت از فروش و...
 • ارتباط با سیستم خزانه داری:
 • امکان تعیین نحوه ارتباط اسناد فروش صادر شده با سند خزانه داری
 • امکان تعیین انواع مدل‌های تسویه فاکتور
 • امکان تعیین نحوه انجام عملیات معادل با دریافت و پرداخت در سیستم خزانه‌داری
 • امکان تعیین نحوه انجام عملیات معادل با دریافت و پرداخت نقدینگی در سیستم خزانه‌داری
 • صدور سند خزانه داری مرتبط با عملیات تسویه حساب فاکتورها
 • ارتباط با سیستم ارتباط با مشتریان CRM:
 • امکان دریافت اطلاعات مشتریان از سیستم CRM
 • امکان ارائه دسترسی به کاربران برای صدور اسناد پیش فاکتور و فاکتور در سیستم CRM
 • سطوح دسترسی:
 • امکان تعریف سطوح دسترسی برای هر یک از کاربران به تفکیک: فرم، سند، صدور، حذف، ویرایش، گزارشات
 • امکان تعریف دسترسی کاربران به انواع مدل‌های فروش
 • امکان تعریف سطح دسترسی کاربران به انواع فاکتورها و حواله‌های فروش
 • امکان تعریف دسترسی کاربران سیستم به واسطه‌ها
 • امکان تعریف دسترسی بابت تغییر وضعیت انواع سند فروش توسط کاربر
 • امکان تعریف مجوز دسترسی حذف و ویرایش اسناد مختلف فروش
 • گزارشات:
 • مرور تحلیلی (ماتریس) فروش با امکان مرور از کل به جزء و بلعکس، تا مشاهده سند فروش و ویرایش آرتیکل همراه با فیلترهای متنوع
 • مرور تحلیلی فروش بر مبنای نوع سند، کالا، مشتری، واسطه، مرکز فروش، طرف حساب، نوع پرداخت، گروه کالا، نوع فروش، سال / ماه ؛ همراه با فیلترهای متنوع
 • گزارشات از سال‌های مالی مختلف و یا در بازه انتخابی (چند سال مالی متوالی)
 • امکان مشاهده سند حسابداری مرتبط با اسناد فروش
 • قابلیت جستجو در ریز اسناد
 • نمای تحلیلی با قابلیت نمایش اطلاعات به شکل جدول و نمودار
 • خروجی اکسل و PDF در گزارشات
تصاویر نرم افزار
مشاوره با کارشناسان ما
موضوع
نام و نام خانوادگی
نام شرکت
تلفن همراه
ایمیل
متن پیام
کد امنیتی
refresh capcha
سایر ماژول‌های حوزه ارتباط با مشتریان