امکانات
 • تعاریف پایه و ایجاد مدل‌های هزینه
 • • تعریف دوره‌های زمانی مختلف جهت محاسبات مدل
 • • تعریف سنجه (محرک) عوامل هزینه یا منابع (Resource Driver)
 • • تعریف سنجه (محرک) (Activity Driver)
 • • تعریف فعالیت‌ها (Activity) به تفکیک فعالیتهای عملیاتی، خدماتی و پشتیبانی
 • • تعریف عوامل هزینه یا منابع (Resource) به تفکیک هزینه‌های مواد مستقیم، دستمزد مستقیم و سربار با قابلیت واکشی از سیستم حسابداری
 • • امکان تعریف عوامل هزینه یا منابع در سطح معین
 • • امکان تجمیع معین‌های مختلف در عوامل هزینه
 • • تعریف مراکز هزینه به تفکیک مراکز عملیاتی، خدماتی و اداری تشکیلاتی با قابلیت واکشی از سیستم حسابداری
 • • تعریف سناریوهای مختلف برای تولید محصول و خدمت
 • انتساب ها
 • • انتساب عوامل هزینه یا منابع به فعالیت‌ها
 • • انتساب فعالیت‌ها به مراکز هزینه
 • • انتساب فعالیت‌ها به تفکیک فعالیتهای عملیاتی، خدماتی و پشتیبانی به فعالیت‌های خدماتی و پشتیبانی
 • • انتساب فعالیت‌ها به محصولات و خدمات
 • • انتساب هزینه‌های مواد مستقیم و دستمزد مستقیم به محصولات و خدمات
 • • انتساب مجدد منابع (Resource Reallocation)
 • موتور محاسباتی (Calculation Engine)
 • • محاسبه بهای هر فعالیت به تفکیک عوامل هزینه یا منابع دخیل در آن و تهیه گزارش آن
 • • محاسبه بهای فعالیت‌های موجود در هر مرکز هزینه به تفکیک عوامل هزینه یا منابع دخیل در آن و تهیه گزارش آن
 • • محاسبه بهای تمام شده فعالیت‌ها (به تفکیک فعالیت‌های عملیاتی، خدماتی و پشتیبانی)
 • • محاسبه بهای تمام شده محصولات و خدمات آموزشی و پژوهشی به تفکیک هزینه های مواد مستقیم، دستمزد مستقیم و سربار ساخت
 • • محاسبه هزینه مواد مستقیم محصولات و خدمات آموزشی و پژوهشی
 • • محاسبه هزینه دستمزد مستقیم محصولات و خدمات آموزشی و پژوهشی به تفکیک نام منبع(نام استاد) و نوع کار(هیئت علمی یا حق التدریس)
 • • محاسبه هزینه سربار محصولات و خدمات آموزشی و پژوهشی
 • • محاسبه بهای تمام شده یک واحد خدمت ارائه شده/ یک واحد محصول تولید شده
 • • تسهیم هزینه‌ها با روش دوطرفه ریاضی - Reciprocal Allocation
تصاویر نرم افزار
مشاوره با کارشناسان ما
موضوع
نام و نام خانوادگی
نام شرکت
تلفن همراه
ایمیل
متن پیام
کد امنیتی
refresh capcha
سایر ماژول‌های حوزه نرم افزارهای دولتی