مزایا
 • دستیابی سریع به اطلاعات جامع، کامل و دقیق از وضع موجود سازمان .
 • امـکـان تشخیـص لــزوم خـرج کـرد، بـراسـاس اطلاعـات صحیـح از منابـع و نیازهـا .
 • مشخص شدن میـزان درآمدهـای وصـول نشده هر دوره مالی و امکان برنامه‌ریزی برای وصول آنها .
 • دسترسی به اطلاعات دقیقتـر و کاملتـر از درآمدها و هزینه‌های هر دوره ( اعم از نقدی و غیر نقدی ) .
 • امکان ایجاد ارتباط بین هزینه‌ها و عملکرد آنها و در نتیجه ایجاد زمینـه برای ورود به بحـث بودجه عملیاتی .
 • امکان تعیین نقطـه سر به سر درآمد و هزینه در هر دوره، با مقایسه درآمدها و هزینه‌های هـر
 • دوره و نتایـج حاصل از تهاتـر آنها .
 • امکان محاسبه و ثبت استهلاکات به عنوان هزینه‌های دوره .
 • دسترسی به اطلاعات لازم جهت برنامه‌ریزی و اعمال کنترل‌های مدیریتی .
 • امکان تعیین قیمت تمام شده هر پروژه با استفاده از اطلاعات سیستم حسابداری .
 • امکان سنجش دقیقتـر تناسب واحدهای پشتیبانی با واحدهای عملیاتی و تعیین تناسب لازم بین
 • آنها و همچنین ارزیابی سنواتی آنها .
 • امکان سنجش مسئولیت‌پذیری مسئولین و مدیران سازمان‌ها و ارزیابی عملکرد ایشان در پایان هر
 • دوره و در سطوح مختلف سازمانی .
 • اطلاع از میزان و ارزش موجودی‌ها و دارایی‌های در اختیار سازمان با ثبت و ضبط موجودی‌های
 • جنسی و دارایــی‌های ثابـت از قبـیـل امـوال، ماشیـن آلات و تجهیــزات در سیستم حسابداری .
 • ارزیـابـی و انعکـاس کلیـه دارائـی‌هـای تحصـیـل شـده اعـم از خـریـد یا واگـذاری بابـت سایر
 • حقوق سازمان، براساس مبانی مربوطه . مقایسه وضع موجود با وضع مطلوب و تناسـب آن با
 • مأموریت‌هـای سـازمان از نظر منابع، دارایی‌ها و خدمات ارائه شده .
 • اطلاعات و گزارش‌های مالی صحیح تر و دقیقتری را جهت برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری و دیگر
 • عملیات اجرایی در اختیار مدیران قرار می‌دهد .
 • در مؤسسات انتفاعی وابسته به دولـت، تعیین درآمدهـا و هزینـه‌های واقعی متعلق بـه دوره
 • مالی و بکارگیری نتیجه صحیـح فعالیت‌های مالـی و وضـع مالـی واقعـی در پایـان سال، تنهـا بـا
 • بـه کارگیری مبنای تعهدی امکان‌پذیر است .
مزایا
امکانات
 • ثبت و نگهداری رویدادهای مالی مربوط به منابع ، مصارف سازمان و پردازش و گزارش آنها مطابق با نیازهای دستگاه های اجرایی، شرکت ها و موسسات و دانشگاه های دولتی
 • امکان برقراری ارتباط الکترونیک با سامانه های مراجع نظارتی همچون دیوان محاسبات (سنا) و وزارت دارایی (سناما)
 • پشتیبانی از کدینگ استاندارد دستگاه های اجرایی، شرکت ها و موسسات و دانشگاه های دولتی (به روش تعهدی و نقدی بطور همزمان)
 • ثبت اسناد مالی بصورت موقت و قطعی نمودن اسناد پس از طی مراحل تایید و بررسی
 • صدور اسناد حسابداری نقدی معادل تعهدی بطور اتوماتیک (برای نهادهای عمومی غیر دولتی که ملزم به ارائه گزارشات تفریغ بودجه و صورت های مالی دولتی می باشند)
 • امکان استفاده از سیستم شعب بمنظور تفکیک عملیات و اطلاعات هر واحد تابعه و عاملین ذیحساب پشتیبانی از طبقه بندی حساب ها مبتنی بر نیازهای قانونی و مدیریتی تا سقف ..... سطح حساب برخورداری از کنترل های لازم از جمله جلوگیری از اشتباهات محاسباتی و تداخل منابع مالی و ثبت حسابهای غیر مجاز ، تعریف انواع محدودیت های دسترسی در تمام فرآیندها و کنترل ماهیت حسابها در تمام سطوح
تصاویر نرم افزار
مشاوره با کارشناسان ما
موضوع
نام و نام خانوادگی
نام شرکت
تلفن همراه
ایمیل
متن پیام
کد امنیتی
refresh capcha
سایر ماژول‌های حوزه نرم افزارهای دولتی