مزایا
 • دستیابی سریع به اطلاعات جامع، کامل و دقیق از وضع موجود سازمان
 • امکان تشخیص لزوم خرج کرد، بـراساس اطلاعـات صحیح از منابع و نیازها
 • مشخص شدن میـزان درآمدهـای وصـول نشده هر دوره مالی و امکان برنامه‌ریزی برای وصول آن‌ها
 • دسترسی به اطلاعات دقیق‌تـر و کامل‌تـر از درآمدها و هزینه‌های هر دوره ( اعم از نقدی و غیر نقدی )
 • امکان ایجاد ارتباط بین هزینه‌ها و عملکرد آن‌ها و در نتیجه ایجاد زمینه برای ورود به بحث بودجه عملیاتی
 • امکان تعیین نقطـه سر به سر درآمد و هزینه در هر دوره، با مقایسه درآمدها و هزینه‌های هـر دوره و نتایـج حاصل از تهاتر آن‌ها
 • امکان محاسبه و ثبت استهلاکات به عنوان هزینه‌های دوره
 • دسترسی به اطلاعات لازم جهت برنامه‌ریزی و اعمال کنترل‌های مدیریتی
 • امکان تعیین قیمت تمام شده هر پروژه با استفاده از اطلاعات سیستم حسابداری
 • امکان سنجش دقیق‌تـر تناسب واحدهای پشتیبانی با واحدهای عملیاتی و تعیین تناسب لازم بین آن‌ها و همچنین ارزیابی سنواتی آن‌ها
 • امکان سنجش مسئولیت‌پذیری مسئولین و مدیران سازمان‌ها و ارزیابی عملکرد ایشان در پایان هر دوره و در سطوح مختلف سازمانی
 • اطلاع از میزان و ارزش موجودی‌ها و دارایی‌های در اختیار سازمان با ثبت و ضبط موجودی‌های جنس و دارایی‌های ثابـت از قبـیـل امـوال، ماشیـن آلات و تجهیـزات در سیستم حسابداری
 • ارزیـابـی و انعکـاس کلیـه دارایـی‌هـای تحصـیـل شـده اعـم از خـریـد یا واگـذاری بابـت سایر حقوق سازمان، براساس مبانی مربوطه
 • مقایسه وضع موجود با وضع مطلوب و تناسـب آن با مأموریت‌هـای سـازمان از نظر منابع، دارایی‌ها و خدمات ارائه شده
 • اطلاعات و گزارش‌های مالی صحیح‌تر و دقیق‌تری را جهت برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری و دیگر عملیات اجرایی در اختیار مدیران قرار می‌دهد
 • در مؤسسات انتفاعی وابسته به دولـت، تعیین درآمدهـا و هزینـه‌های واقعی متعلق بـه دوره مالی و بکارگیری نتیجه صحیـح فعالیت‌های مالـی و وضـع مالـی واقعـی در پایـان سال، تنهـا بـا بـه کارگیری مبنای تعهدی امکان‌پذیر است
مزایا
امکانات
 • ثبت و نگهداری رویدادهای مالی مربوط به منابع ، مصارف سازمان و پردازش و گزارش آن‌ها مطابق با نیازهای دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌ها و موسسات و دانشگاه‌های دولتی
 • امکان برقراری ارتباط الکترونیک با سامانه‌های مراجع نظارتی همچون دیوان محاسبات (سنا) و وزارت دارایی (سناما)
 • پشتیبانی از کدینگ استاندارد دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌ها و موسسات و دانشگاه‌های دولتی (به روش تعهدی و نقدی بطور همزمان)
 • ثبت اسناد مالی به‌صورت موقت و قطعی نمودن اسناد پس از طی مراحل تایید و بررسی
 • صدور اسناد حسابداری نقدی معادل تعهدی بطور اتوماتیک (برای نهادهای عمومی غیر دولتی که ملزم به ارائه گزارشات تفریغ بودجه و صورت‌های مالی دولتی است)
 • امکان استفاده از سیستم شعب به‌منظور تفکیک عملیات و اطلاعات هر واحد تابعه و عاملین ذیحساب پشتیبانی از طبقه‌بندی حساب‌ها مبتنی بر نیازهای قانونی و مدیریتی تا سقف 24 سطح حساب تفصیل
 • برخورداری از کنترل‌های لازم از جمله جلوگیری از اشتباهات محاسباتی و تداخل منابع مالی و ثبت حساب‌های غیر مجاز، تعریف انواع محدودیت‌های دسترسی در تمام فرآیندها و کنترل ماهیت حساب‌ها در تمام سطوح
تصاویر نرم افزار
مشاوره با کارشناسان ما
موضوع
نام و نام خانوادگی
نام شرکت
تلفن همراه
ایمیل
متن پیام
کد امنیتی
refresh capcha
سایر ماژول‌های حوزه نرم افزارهای دولتی