بزرگترین انتظار از سیستم تولید محسابه بهای تمام شده محصول تولیدی است و حتی در سالهای گذشته و در بیشتر شرکتها انتظار از نرم افزار تولید محاسبه بهای تمام شده برای ارسال به اسناد حسابداری است. در مدل محاسبه قیمت تمام شده سنتی مانده حسابهای مربوط به هزینه های تولید در کنار آمار کلی واحد تولید تا حد زیادی میتواند حتی به کمک اکسل بهای تمام شده محصول را محاسبه کند و از نظر سیاق حتی این محاسبه نیازی به استقرار سیستم تولید ندارد. خوشبختانه انتظار بازار و بازخوردهای سالهای اخیر بر ارایه محصول نرم افزاری که در درجه اول به جریان تولید و بهره وری خط تولید کمک کند پررنگ تر شده است و بدیهی است در بستر ثبت اطلاعات مربوط به گردش جریان کارتولید نظام قیمت تمام شده هم دقیقتر قابل محاسبه است.

امکانات
  • - دریافت اطلاعات ریالی کالا به شکل مستقیم از ریالی خروج مصرف انبار
  • - درج اتوماتیک بهای محاسبه شده محصول روی وروردی محصول به انبار به
  • - محاسبه اتوماتیک بهای تمام شده در سه بخش بهای کالای مصرفی و بهای حقوق مستقیم و سر بار
  • - امکان محاسبه قیمت تمام شده بر اساس قواعد ABC یا بهایابی بر مبنای عملکرد
  • - محاسبات بهای تمام شده بر مبنای برآوردی یا استاندارد و ارسال سند حسابداری آن
  • - محاسبات بهای تمام شده واقعی و صدرو سند انحراف تولید به نسبت برآورد یا استاندارد
  • - تشکیل جدول معادل آحاد برای محسابات قیمت تمام شده بین دوره های تولید
مشاوره با کارشناسان ما
موضوع
نام و نام خانوادگی
نام شرکت
تلفن همراه
ایمیل
متن پیام
کد امنیتی
refresh capcha
سایر ماژول‌های حوزه نرم افزارهای صنعتی