مزایا
 • مدیریت موثر منابع
 • برنامه ریزی و کنترل
 • مدیریت صحیح چرخه حیات پروژه
 • هماهنگی و همکاری آسان
 • یکپارچه با سایر سیستم های سیاق
 • توسعه و بهبود مداوم
مزایا
امکانات
 • ثبت جریان انجام پروژه ها بر روی سیستم مدیریت پروژه سیاق
 • ورود داده های مربوط به انجام پروژه از اکسل
 • تخصیص درصدی از کار به یک یا چند نفر
 • ثبت میزان پیشرفت کار توسط اشخاص و کنترل محاسبه
 • پیشرفت یا عقب ماندگی بخش های پروژه با نمودارهای گرافیکی
 • تعریف پروژه های مختلف به همراه مسئول پروژه و مراحل مختلف انجام پروژه
 • تعریف کار یا task در دل مراحل پروژه های تعریف شده
 • امکان پیوست فایل های به پروژه و مرحله و خود ماهیت کار
 • تخصیص افراد و منابع به کارها و پروژه ها
 • کارتابل کار افراد پروژه
 • اینترفیس ویژه برای ثبت انجام کار و اطلاع از وضعیت کارها و ... ویژه کاربران
 • چک لیست شخصی کاربر برای اینکه بتواند جریان انجام کار را برای خود کنترل کند
 • چک لیست انتساب افراد به یک کار
 • فایل های پیوستی پروژه – مانند تحلیل و برنامه و دستور و...
 • یادداشت های پروژه برای کارها ک همیتواند رابطی بین افراد درگیر در جریان انجام یک کار باشد
 • تعریف پیش نیاز ها
 • ثبت انجام کار
 • ثبت انجام کار به عنوان یک رکورد و نگهداری سوابق انجام کار
تصاویر نرم افزار
مشاوره با کارشناسان ما
موضوع
نام و نام خانوادگی
نام شرکت
تلفن همراه
ایمیل
متن پیام
کد امنیتی
refresh capcha
سایر ماژول‌های حوزه نرم افزارهای صنعتی