امکانات
 • امکانات عمومی:
 • • امکان تعریف مشتری با قابلیت تعیین گروه و نوع مشتری براساس تنظیمات دلخواه.
 • • امکان گروه بندی مشتریان به صورت درختی.
 • • امکان فعال/غیرفعال نمودن مشتری.
 • • امکان تعریف مانده حساب مشتریان.
 • • امکان تعریف واسطه های فروش با قابلیت ایجاد سطح دسترسی کاربران سیستم به هر واسطه.
 • • امکان تعریف انواع اسناد فروش با قابلیت تعیین سند مبنا و تعریف نحوه ارتباط با سیستم انبار.
 • • امکان تعریف عوامل و اجزاء موثر در فاکتور فروش با قابلیت:
 • o امکان تعربف عملکرد عوامل به صورت مبلغی، درصدی، مقداری، درصدی از کل.
 • o امکان انتخاب نحوه کارکرد عوامل به صورت: افزاینده، کاهنده، خنثی.
 • o امکان تعیین اولویت محاسبه و چاپ در فاکتور.
 • o امکان تعیین فعال/غیرفعال، و اجباری/غیراجباری بودن عوامل تعریف شده.
 • • امکان تعریف انواع روش های تسویه فاکتور.
 • • امکان تعریف انواع کپن های تخفیف جهت استفاده در سیاست ها و فاکتور های فروش.
 • • امکان تعریف بازه برای شماره فاکتورها به ازای هر شعبه‌ (مرکز فروش).
 • تعریف کالا:
 • • امکان تعریف کالاها در سیستم با قابلیت های ذیل وجود دارد:
 • • امکان ورود (Import) کالاها از فایل اکسل.
 • • امکان درج و اختصاص عکس به کالاها.
 • • امکان اختصاص کد کالا، بارکد، شماره فنی، کد ملی به هر کالا.
 • • امکان الزام به ثبت عامل ردیابی، ثبت رهگیری، ثبت طرف حساب، برای کالاها.
 • • امکان الزام به ثبت محل فیزیکی، قفسه نگهداری، کنترل موجودی محل فیزیکی، برای کالاها.
 • • امکان فعال / غیرفعال کردن کالا.
 • • امکان ثبت برآورد زمانی سفارش، پیش فرض سفارش، نقطه سفارش.
 • • امکان تعیین طبقه کالا برای دسته بندی کالاها (مجزا از گروه بندی کالاها).
 • • امکان الزام به ثبت عطف ورود، در هنگام صدور سند خروج کالا.
 • • امکان ثبت وزن / حجم کالا.
 • • امکان تعریف و تعیین واحد شمارش اصلی واحد شمارش دوم به کالا.
 • o امکان معرفی اطلاعات خرید کالا شامل تعیین گروه کالای خرید.
 • • امکان معرفی اطلاعات فروش کالا شامل:
 • o امکان تعریف قیمت روی کالا.
 • o امکان تعیین گروه و طبقه کالای فروش.
 • o تعیین واحد شمارش پیش فرض برای صدور سند فروش.
 • o امکان تعیین / عدم تعیین موجودی در فروشگاه اینترنتی.
 • o امکان تعیین / عدم تعیین به عنوان مشمول عوارض و ارزش افزوده.
 • • امکان گروه بندی کالاهای فروش به صورت درختی.
 • • امکان طبقه بندی کالاهای فروش.
 • سیاست های فروش:
 • • امکان تعریف سیاست های فروش بر اساس شرایط مختلف مشتری و نحوه فروش با قابلیت نوشتن شرط SQL.
 • • امکان تعریف انواع سیاست های فروش با قابلیت تعریف انواع تنظیمات و شروط از جمله:
 • o امکان تعریف انواع سیاست های فروش بر مبنای مراکز فروش، نوع فروش، نوع مشتری، عوامل موثر در فروش، لیست قیمت ها، نوع پرداخت، طبقه کالا.
 • o امکان تعیین نحوه رزرو کالا، تعیین واحد شمارش پیش فرض، تعیین عامل تخفیف در ریز و یا کل سند فروش.
 • o امکان/عدم امکان تغییر قیمت فروش در هنگام صدور فاکتور فروش.
 • o امکان/عدم امکان درج سطر با قیمت صفر.
 • o امکان ثبت واسطه برای هر فاکتور فروش.
 • • امکان انجام محاسبات در انواع: پلکانی مبلغی / مقداری، لیستی، فرموله، فرمول SQL.
 • • امکان تعریف بازه زمانی جهت اعمال سیاست های فروش.
 • • امکان انجام محاسبه بر مبنای: مبلغ خالص فاکتور، مبلغ جزء فاکتور.
 • • امکان تعیین اولویت محاسبه برای هر سیاست فروش.
 • قیمت گذاری:
 • • امکان تعریف انواع لیست های قیمت گذاری.
 • • امکان ایجاد ارتباط لیست های قیمت با مشتری، گروه مشتریان، انواع مشتریان.
 • • امکان فعال/غیرفعال کردن لیست قیمت گذاری.
 • • امکان قیمت گذاری براساس کالا یا گروه های کالا.
 • • امکان تعریف بازه زمانی جهت اعتبار و کارکرد لیست قیمت.
 • • امکان به روز رسانی قیمت کالاها از تاریخی خاص.
 • عملیات فروش:
 • • امکان صدور انواع سند فاکتور فروش. (فروش کالا / خدمات، فروش ضایعات، فروش مواد اولیه و...).
 • • امکان تعریف چرخه عملیات فروش با استفاده از اسناد مختلف: پیش فاکتور، حواله فروش، فاکتور فروش، برگشت از فروش و....
 • • امکان صدور اتوماتیک و دستی بر مبنای اسناد صادر شده قبلی مانند: صدور فاکتور بر مبنای پیش فاکتور یا حواله فروش.
 • • امکان رزرو کالا.
 • • امکان فروش بر مبنای موجودی رزرو شده.
 • • امکان ورود اطلاعات فاکتور از فایل اکسل و دریافت نمونه فایل اکسل برای ثبت اسناد.
 • • امکان درج اتوماتیک و یا دستی عوامل کاهنده و افزاینده در انتهای فاکتور.
 • • امکان درج اطلاعات خاص در فاکتورها. مواردی مانند: نام معرف، آدرس تحویل، شماره بارنامه، نام راننده.
 • • امکان فیلتر و جستجو از میان اسناد و فاکتورهای صادر شده.
 • • تغییر و تبدیل وضعیت اسناد (تایید، ابطال مانده مبنایی، ثبت نهایی، و بلعکس).
 • ارتباط با سایر سیستم ها:
 • ارتباط با سیستم حسابداری:
 • • امکان ایجاد ارتباط با سرفصل های تفصیلی در تعریف کالاها.
 • • امکان تعیین نحوه ثبت سند حسابداری با قابلیت ثبت سند حسابداری به حساب مشتری، واسطه، مرکز فروش.
 • • امکان صدور سند ارزی.
 • • امکان ایجاد ارتباط با سرفصل های معین و تفصیلی در تعریف گروه های مشتریان، برای عملیات دریافت و پرداخت.
 • • امکان تعیین سرفصل حساب مرتبط با کپن های تخفیف.
 • • صدور سند حسابداری مرتبط با اسناد فروش (فاکتورهای فروش و برگشت از فروش و...).
 • ارتباط با سیستم انبار:
 • • امکان تعیین طرف حساب جهت صدور سند انبار.
 • • امکان تعیین سند انبار معادل با ورود و خروج کالا از فروشگاه.
 • • تعریف امکان/عدم امکان صدور حواله فروش از چند انبار.
 • • صدور سند انبارداری مرتبط با فاکتورهای فروش و برگشت از فروش و... .
 • ارتباط با سیستم خزانه داری:
 • • امکان تعیین نحوه ارتباط اسناد فروش صادر شده با سند خزانه داری.
 • • امکان تعیین انواع مدل های تسویه فاکتور.
 • • امکان تعیین نحوه انجام عملیات معادل با: دریافت و پرداخت در سیستم خزانه داری.
 • • امکان تعیین نحوه انجام عملیات معادل با: دریافت و پرداخت نقدینگی در سیستم خزانه داری.
 • • صدور سند خزانه داری مرتبط با عملیات تسویه حساب فاکتورها.
 • ارتباط با سیستم ارتباط با مشتریان CRM:
 • • امکان دریافت اطلاعات مشتریان از سیستم CRM.
 • • امکان ارایه دسترسی به کاربران برای صدور اسناد پیش فاکتور و فاکتور در سیستم CRM.
 • سطوح دسترسی:
 • • امکان تعریف سطوح دسترسی برای هر یک از کاربران به تفکیک: فرم، سند، صدور، حذف، ویرایش، گزارشات.
 • • امکان تعریف دسترسی کاربران به انواع مدل های فروش.
 • • امکان تعریف سطخ دسترسی کاربران به انواع فاکتورها و حواله های فروش.
 • • امکان تعریف دسترسی کاربران سیستم به واسطه ها.
 • • امکان تعریف دسترسی بابت تغییر وضعیت انواع سند فروش توسط کاربر.
 • • امکان تعریف مجوز دسترسی حذف و ویرایش اسناد مختلف فروش.
 • گزارشات:
 • • مرور تحلیلی (ماتریس) فروش با امکان مرور از کل به جزء و بلعکس، تا مشاهده سند فروش و ویرایش آرتیکل همراه با فیلترهای متنوع.
 • • مرور تحلیلی فروش بر مبنای: نوع سند، کالا، مشتری، واسطه، مرکز فروش، طرف حساب، نوع پرداخت، گروه کالا، نوع فروش، سال / ماه ؛ همراه با فیلترهای متنوع.
 • • گزارشات از سال های مالی مختلف و یا در بازه انتخابی (چند سال مالی متوالی).
 • • امکان مشاهده سند حسابداری مرتبط با اسناد فروش.
 • • قابلیت جستجو در ریز اسناد.
 • • نمای تحلیلی با قابلیت نمایش اطلاعات به شکل جدول و نمودار.
 • • خروجی اکسل و PDF در گزارشات.
مشاوره با کارشناسان ما
موضوع
نام و نام خانوادگی
نام شرکت
تلفن همراه
ایمیل
متن پیام
کد امنیتی
refresh capcha
سایر ماژول‌های حوزه ارتباط با مشتریان