مهندسی تولید

در بخش مهندسی تولید نرم افزار سیاق قبل از اینکه محصول در قالب دستور تولید به خط تولید ارایه شود واحد مهندسی میتواند نسبت به مهندسی مسیر و روش تولید و میزان و کیفیت مصرف کالا و همچنین میزان و کیفیت فعالیتهای تولیدی اقدام میکند. در این بخش به کمک فرمولهای تولید برآورد ها و امکان سنجی ها و اعمال نظر های خاص روی سفارشات تولید قابل انجام است. صنایعی که قبل از تولید یک محصول نیاز به امکان سنجی و اعمال نظر خاص روی جریان تولید دارند یا مثلا برای شرکت در مناقصه نیاز به برآورد قیمت با قیمتهای میانگین و... باشد از این بخش از نرم افزار استفاده میکنند.

امکانات بخش مهندسی تولید
 • تعریف فرمولهای تولید – قابلیت ورژن زدن و فرمولهای مختلف
 • شکل‌دهی درخت محصول ترکیب نیمه ساخته‌ها و محصولات آماده
 • عدم محدودیتها در تودرتو بودن نیمه‌ساخته‌ها و محصولات نهایی
 • بررسی و تایید درخواستهای تولید
 • محاسبه اتوماتیک کارت استاندارد به کمک فرمولهای تولید- جریان و مراحل تولید – مواد مصرفی – فعالیتهای تولیدی قرار به انجام - کار ماشین آلات
 • امکان تغییر و دخل تصرف کامل در کارت استاندارد پس از محاسبه اتوماتیک با نظر مهندسی تولید
 • امکان درج و ویرایش ویژگی‌های فنی کالا روی کارت استاندارد با نظر واحد تولید( مانند رنگ و جنس و غلظت و... مواد مصرفی در جریان تولید روی این سفارش)
 • امکان قبول درخواست تولید و بررسی و تایید یا ردکردن سفارش تولید پاس داده‌شده از واحد فروش
 • قابلیت محاسبه بهای تمام‌شده تولید برای کارت استاندارد بعد از اعمال نظر واحد مهندسی به اعتبار نرخ‌های میانگین و استاندارد
مهندسی تولید

برنامه‌ریزی تولید

در بخش برنامه ریزی تولید دغدغه های مدیران تولید برای برنامه ریزی و استفاده بهینه از ظرفیتهای خط تولید و تولید به موقع و اندازه گیری و کنترل منابع تولیدی پوشش داده میشود. شناسایی گلوگاه ها و ظرفیتهای خالی و برآورد های نیاز به مواد و میاز به نیروی کار و... در این بخش پوشش داده میشود.

امکانات بخش برنامه‌ریزی تولید
 • تعیین ظرفیت منابع تولید: ماشین آلات و پرسنل تولید
 • چینش ساختار ایستگاه‌های کاری و ماشین آلات
 • تعریف فعالیتهای تولیدی و تعیین استانداردهای حجمی و قیمت‌های برآوردی
 • بررسی و تایید و ارسال سفارشات تولید انبوه یا تولید سفارشی به جریان تولید
 • امکان صدور دستورات خروج کالای مصرفی تولید برای شارژ ایستگاه‌های تولید
 • امکان رزرو موجودی انبار مواد اولیه به نام سفارشات تولید برای جلوگیری از خروج بدون اطلاع
 • گزارشات مربوط به محاسبات برآورد توان تولید : چقدر مواد برای تولید چقدر محصول موجود است
 • گزارشات مربوط به برآورد کسری تولید : چقدر کسری برای تامین تولید سفارش داریم
 • امکان ارائه برنامه کار به ماشین آلات و پرسنل تولید
 • بررسی میزان پیشرفت سفارشات بر مبنای پیش‌بینی کارت استاندارد
برنامه‌ریزی تولید
گردش مواد

جریان گردش مواد چه مواد اولیه و چه محصول نیمه ساخته و محصول نهایی در جریان اسناد ورود و خروج کالا به ایستگاههای تولید یا اسناد مصرف و اعلامیه های تولید به طور کامل کنترل میشوند. کیفیت و کمیت این کنترل تعیین کننده نحوه قبض و اقباض کالا در خط تولید و در رابطه با انبار خواهد بود که میتواند بر اساس حساسیتهای صنعت و استراتژی های مدیر تولید سخت گیرانه یا سهل‌گیرانه تنظیم شود.

امکانات بخش گردش مواد
 • نگهداری و ثبت تمام گردش کالای به عنوان موجودی پای خط
 • نگهداری موجودی ضایعات در جریان تولید
 • کنترل ارتباطات انبار و ایستگاه های تولیدی در جریان گردش کالا و (مواد اولیه و نیمه ساخته و محصول)
 • شناسایی ویژه – ویژگی فنی – رد یابی – سریال محصول – بچ تولید و...
 • کنترل مبنایی و نگهداری مانده مبنای دستورات و ورود و خروج‌ها
 • شناسایی ضایعات و موجودی ضایعات – امکان تفکیک آمار ضایعات عادی و ضایعات غیر عادی
گردش مواد
جریان کنترل تولید – کار و مواد

در نرم افزار تولید سیاق در جریان برنامه ریزی تولید میتوان برای ماشین آلات و پرسنل تولید فعالیت درج کرد و بر مبنای این فعالیتها برنامه کاری ماشین الات و پرسنل را جداگانه تهیه کرد. استفاده از این قابلیت در قالب قواعد ABC خواهد بود و برای کنترل ریز جریان تولید قابلیت های زیادی را در اختیار مدیر تولید قرار میدهد.

امکانات بخش جریان کنترل تولید – کار و مواد
 • انتساب فعالیت به ماشین‌آلات و پرسنل
 • ثبت ظرفیتهای منابع تولیدی به نسبت فعالیتهای تولید
 • قابلیت تعریف پیش‌نیاز و هم‌نیاز در فعالیتها
 • ارائه برنامه روزانه کاری برای پرسنل و مقایسه پیش‌بینی و واقعیت در عملکرد تک تک پرسنل
 • امکان پیش‌بینی حجم پر و خالی برای انجام کار و ظرفیت ماشین و ایستگاه و پرسنل
جریان کنترل تولید

محاسبه بهای تمام‌شده

بزرگترین انتظار از سیستم تولید محسابه بهای تمام شده محصول تولیدی است و حتی در سالهای گذشته و در بیشتر شرکتها انتظار از نرم افزار تولید محاسبه بهای تمام شده برای ارسال به اسناد حسابداری است. در مدل محاسبه قیمت تمام شده سنتی مانده حسابهای مربوط به هزینه های تولید در کنار آمار کلی واحد تولید تا حد زیادی میتواند حتی به کمک اکسل بهای تمام شده محصول را محاسبه کند و از نظر سیاق حتی این محاسبه نیازی به استقرار سیستم تولید ندارد. خوشبختانه انتظار بازار و بازخوردهای سالهای اخیر بر ارایه محصول نرم افزاری که در درجه اول به جریان تولید و بهره وری خط تولید کمک کند پررنگ تر شده است و بدیهی است در بستر ثبت اطلاعات مربوط به گردش جریان کارتولید نظام قیمت تمام شده هم دقیقتر قابل محاسبه است.

در سیستم تولید سیاق امکان محاسبه قیمت تمام شده به دو روش سنتی و محاسبه قیمت تمام شده بر مبنای فعالیت یا بهایابی ABC وجود دارد و بسته به صنعت و سیاستهای کارفرما از هر یک میتوان استفاده کرد.

امکانات بخش بهای تمام‌شده
 • دریافت اطلاعات ریالی کالا به شکل مستقیم از ریالی خروج مصرف انبار
 • درج اتوماتیک بهای محاسبه شده محصول روی وروردی محصول به انبار
 • محاسبه اتوماتیک بهای تمام شده در سه بخش بهای کالای مصرفی و بهای حقوق مستقیم و سر بار
 • امکان محاسبه قیمت تمام شده بر اساس قواعد ABC یا بهایابی بر مبنای عملکرد
 • محاسبات بهای تمام شده بر مبنای برآوردی یا استاندارد و ارسال سند حسابداری آن
 • محاسبات بهای تمام شده واقعی و صدرو سند انحراف تولید به نسبت برآورد یا استاندارد
 • تشکیل جدول معادل آحاد برای محسابات قیمت تمام شده بین دوره های تولید
بهای تمام‌شده

یکپارچگی نرم افزار

لزوم یکپارچه بودن جریان تولید با انبار داری و پرسنلی و حتی سیستم فروش و... بر کسی پوشیده نیست ولی اجرای این یکپارچگی مستلزم رعایت نظم و گردش کار درست است چرا که بقیه ماژولهای انتظار ارتباط استاندارد از تولید را خواهند داشت.

نرم افزار تولید سیاق یکی از حدود 50 ماژول نرم افزاری تحت وب سیاق است که در یکپارچگی کامل با بقیه ماژولها کار میکند. اهمیت این یکپارچگی جایی است که الزاماتی از سایر سامانه ها به تولید دیکته میشود. به طور مثال مدل چینش حساب در سیستم حسابداری تعیین کننده الزامات ریز شدن گردش عملیات تولید است به طوری که بتواند سند مالی مربوطه را اتوماتیک پاس دهد.

وجود این الزام به نظم در شرایطی که کسب و کار ظرفیت نظم لازم را ندارد معمولا باعث میشود سیستم تولید از سیستمهای مالی و اداری جدا شود که معظلات بعدی را به خود میآورد.

یکپارچگی
تصاویر نرم افزار
درخواست دمو
موضوع
نام و نام خانوادگی
نام شرکت
تلفن همراه
ایمیل
متن پیام
کد امنیتی
refresh capcha
problemDescription