اموال و دارايي ثابت

سيستم اموال و دارايي هاي ثابت جهت كنترل و ثبت و نگهداري و محاسبات استهلاك و ارزش جاري اموال، داريي هاي منقول و غير منقول مورد استفاده قرار مي گيرد.


امكانات


مزايا

•  محاسبات استهلاكها و استهلاك انباشته مربوط به عمليات هاي مربوط به دارايي ها مانند استهلاك فروش و…

 •  صدور اتوماتيك اسناد حسابداري مرتبط با قواعد حسابداري اموال بر طبق استانداردهاي حسابداري

•  يكپارچه و مرتبط با انبار و حسابداري و تداركات

 •  مطابق با استاندارد وزارت اقتصاد و دارايي و امكان ارايه ديسكت اموال براي دارايينمونه تصاوير