مهندسی تولید

جریان تولید محصول، همیشه به عنوان یکی از حجیم­ترین و تخصصی­ترین جریان­های سازمانی و به تبع آن نرم افزاری تلقی میشود.

سیستم تولید تمام جریان درخواست مواد، تحویل و مصرف مواد اولیه و تولید محصول را شامل می­شود. مطابق سفارشی که در خط تولید مطرح میشود ، BOM محصول برای محاسبات اولیه و مواد مورد مصرف و زمان­ها تهیه و بر مبنای آن روالهای تولید پیش میرود.

به طور مثال دستور خروج مواد اولیه از انبار را صادر و دریافت مواد از انبار و مصرف در ایستگاه­ها و کنترل موجودی مواد پای خط و... را به انجام و در انتهای خط، محصول تولیدی را شناسایی و به انبار یا مشتری یا واحد دیگری تحویل می­دهد.


امکانات


مزایا